Områdesutveckling

Stadsutveckling och landsbygdsutveckling är två sidor av samhällsutvecklingen som behöver arbetas med parallellt. I Skövde kommun arbetar vi med områdesutveckling i olika stadsdelar och tätorter med fokus på hög delaktighet för invånarna.

Områdesutvecklingen handlar om att göra det tillsammans med medborgarna. Fokus ligger på att redan tidigt i arbetet skapa delaktighet och att låta medborgarnas behov styra utvecklingen, vilket är en förutsättning för att vi ska nå ett bra resultat och skapa verklig nytta för invånarna i området.

En viktig del i att skapa delaktighet är samverkan med organisationer som redan är aktiva i området. Vi samarbetar därför med lokala föreningar, kyrkor, näringsliv och andra offentliga organisationer. Tillsammans får vi större möjligheter att nå ut och kan skapa nätverk som driver utvecklingen framåt.

Just nu arbetar vi med områdesutveckling i Södra Ryd och i sju av Skövdes tätorter. Läs mer om hur vi arbetar i de olika områderna på deras respektive sidor.