Vision Skövde 2040

Visionen - en gemensam framtidsbild för Skövde kommun.

Vision Skövde 2040 ska vara en ledstjärna och peka ut färdriktningen för hela Skövdes utveckling. Visionen ska vägleda oss i stora och små beslut – inte bara i kommunens verksamheter utan också för andra i vårt område. En gemensam vision ger oss mod att tänka nytt och samverka klokt tillsammans. Det är bra för hela Skövde.

Vision Skövde 2040 ersätter Vision Skövde 2025. En viktig skillnad är att den nya visionen omfattar tillväxt i hela Skövde, inte bara i staden. Den har också ett större fokus på hållbarhet. Från våra ungdomar har vi fått med oss vikten av drömmar. Drömmar ska man självklart kunna ha i framtidens Skövde!

De fyra delarna

Visionen består av fyra delar: Visionsfras, visionsberättelse, fokusområden och ledord. Tillsammans pekar de ut riktningen för hur Skövde ska utvecklas de kommande åren.

Visionsfrasen är den formulering som vi i vardagligt tal kallar för ”visionen”. Den lyder så här: Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa.

Visionsberättelsen är ett slags förlängning av visionsfrasen. Den målar en bild av det framtida Skövde som vi strävar mot. Fokusområdena slår fast vad vi behöver fokusera särskilt på, och ledorden beskriver hur vi ska agera för att nå dit. Följ länkarna nedan för att läsa mer om de olika delarna i visionen.

Här kan du se visionsfilmen.

Här kan du läsa broschyren för Vision Skövde 2040. 

Här kan du läsa broschyren för Vision Skövde 2040 på engelska.

Här kan du läsa broschyren för Vision Skövde 2040 på finska.

Här kan du läsa Vision Skövde 2040 sammanfattad på en A4-sida.

Här kan du läsa Vision Skövde 2040 på lättläst svenska.


Så har visionen tagits fram

För att säkerställa att Vision Skövde 2040 pekar åt rätt håll har en mängd material samlats in och analyserats. Många människor som bor och verkar i Skövde har också bidragit med sina framtidstankar – inte minst i fokusgruppssamtal och enkäter. Ungdomar, studenter, kommunmedarbetare och politiker har varit med, liksom representanter från bland annat näringslivet, högskolan, ideella föreningar och civilsamhället.

En vision som enar och engagerar är en stark vision. Att lyssna in olika perspektiv och foga ihop dem med andra viktiga delar har därför varit en förutsättning för att nå ett starkt resultat.

Här kan du ta del av analysmaterialet som låg till grund för vision 2040. "Vägen till ny vision" beskriver hur arbetet har bedrivits och varför visionen ser ut som den gör i både ord och bild.

Så används visionen

Visionen är långsiktig och pekar ut den gemensamma färdriktningen med siktet inställt på 2040. Visionen ska genomsyra allt vi gör under många år framöver och är därför ett mycket viktigt styrdokument i kommunen. När visionen nu finns på plats är det dags att ta fram mål som ligger i linjen med visionen. Det vill säga, vilka satsningar och prioriteringar är nödvändiga att göra under kommande år om vi ska komma närmare visionen? Vissa mål är långsiktiga och påverkar hela kommunen. Andra mål är mer kortsiktiga och berör en mindre del av kommunen. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget där man också fördelar resurser kopplat till målen. Vision, mål och budget bildar tillsammans en helhetsbild – från vision till konkret handling.

Förhoppningen är också att andra aktörer och individer som verkar i Skövde kommun ska ta till sig och inspireras av Vision Skövde 2040. Vi kan alla bidra till att förverkliga drömmar och få Skövde att växa!