Bild på en flicka med en kikare

Folkhälsopolitik

Vad är hälsa för dig? Har du tänkt på att hälsa kan vara allt från sjunga i kör till att ha ett arbete?

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hälsoutvecklingen över tid. Det övergripande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Förutsättningarna för att må bra och ha en god hälsa påverkas av så många olika faktorer. Våra ekonomiska och sociala förutsättningar som vi föds med spelar roll, de miljöer vi bor och vistas i har betydelse och de val som vi själva gör i vår vardag påverkar vår hälsa. Åtskilligt kan vi påverka själva, men vissa faktorer är betydligt svårare för oss som enskilda individer att åtgärda.

Folkhälsan - ett samhällsansvar

En kommun har en viktig roll i arbetet med att förbättra folkhälsan bland kommuninvånarna genom att exempelvis erbjuda bra utbildning för att ge barn och unga en bra start i livet, erbjuda attraktiva bostadsmiljöer och genom att värna om äldres hälsa. Det politiska ansvaret spänner därav över flera olika sektorer och nivåer.

Folkhälsoarbete kan nog lätt uppfattas som en verksamhet för sig vid sidan om. Istället handlar det om samarbete och samverkan mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer för att fördela ansvaret mellan aktörer. Ett bra folkhälsoarbete ska ske nära människorna och bygga på en bred delaktighet och ett högt inflytande. På så vis kan vi skapa stödjande miljöer och tillsammans främja en god folkhälsa i Skövde kommun.