Politik & politiker

Skövde kommun styrs av politiker som valts direkt av de boende i kommunen. Det innebär att medborgarna har stora möjligheter att påverka den lokala politikens inriktning, komma i kontakt med partirepresentanterna och få insyn i deras arbete.

Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att samhället fungerar och tillgodoser våra behov. Vart fjärde år väljer vi i kommunalvalet de företrädare som vi tror kan sköta det kommunala självstyret på bästa sätt utifrån de lokala förutsättningarna.

Utifrån valresultatet blir partierna tilldelade ett antal platser (mandat) i kommunens fullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan liknas vid den lokala motsvarigheten till riksdagen. De tillsätter sedan de olika platserna i kommunstyrelsen, nämnderna och andra förtroendeuppdrag i exempelvis de kommunala bolagens styrelser.

I Skövde är de flesta av de politiska företrädarna så kallade fritidspolitiker. Vilket betyder att de har ordinarie arbeten eller andra uppdrag vid sidan av sitt politiska förtroendeuppdrag inom Skövde kommun. I kommunen finns endast tre stycken heltidspolitiker, de så kallade kommunalråden. 

Läs gärna mer om våra kommunalråd, se vilka uppdrag våra politiker och förtroendevalda har, eller läs mer om vår organisation och styrning.

Självstyrelse handlar om frihet och ansvar

Självstyre skapar förutsättningar för att vi medborgare ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Den kommunala självstyrelsen handlar om frihet och ansvar. Frihet för kommuner, landsting och regioner att själva kunna fatta beslut som gagnar medborgarna. Ansvar för att utveckla ett väl fungerande samhälle och att ta till vara på och hushålla med gemensamma resurser

De förtroendevaldas närhet till den kommunala verkligheten ger dem möjlighet till överblick och helhetssyn. De förtroendevaldas närhet till medborgarna skapar förutsättningar för väl förankrade beslut som tillgodoser önskemål och behov

En stark självstyrelse och en levande lokal och regional demokrati ökar förutsättningarna för att medborgarna ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Närhet till beslut och direktkontakt


Närheten gör det också relativt enkelt för medborgarna att påverka beslut även mellan valen. En begränsad geografisk yta underlättar direktkontakt. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än riksdagspolitikern för att framföra åsikter och argument.

Det gäller även möjligheten att ta egna initiativ för att bilda opinion i en fråga, som till exempel namninsamlingar eller manifestationer.

Den avgränsade geografiska ytan underlättar också överblick. Det gör att media lättare kan följa och sätta sig in i varje sakområde på lokal nivå, vilket i sin tur kan leda till fler välinformerade medborgare.

Invånarna har dessutom egna erfarenheter av de lokala förhållandena, och intresset är vanligtvis större för frågor som rör den egna kommunen eller regionen.