Bild på flera stenar som ligger på varandra

Funktionsnedsättning och LSS

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS krävs att du ingår i någon av lagens tre personkretsar och har behov av insatsen. Personkretsarna omfattar personer med:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

När du begär en insats enligt LSS så kommer en LSS-handläggare att utreda om du tillhör någon av ovanstående personkretsar, vilka behov du har och om dina behov kan tillgodoses på något annat sätt.

 
Om utredningen visar att du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) hos biståndsbedömare i Skövde kommun.
 

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

 

Den enskilde kan även begära:

 

 Insatser enligt LSS är kostnadsfria. Men du betalar för de omkostnader som kan uppstå I samband med dem exempelvis kostnader för mat, resor, boende och liknande.

LSS-handläggare kan även utreda och fatta beslut om rätten till boendestöd enligt SoL för personer som tillhör personkrets enligt 1:1 LSS.