Tre personer som sitter på Hertig Johans torg och fikar.

Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur gick det 2023?

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 197,8 miljoner kronor för 2023. Det motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag. Koncernens resultat var 262,7 miljoner kronor. Nämnderna (exklusive taxefinansierade verksamheter) redovisar ett negativt resultat på totalt 44,3 miljoner kronor jämfört med budget. Även de taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott, på 14,1 miljoner kronor. För att långsiktigt klara den planerade investeringsnivån krävs ett resultat på minst 3 procent. Under året har Skövde kommun nettoinvesterat för 642,5 miljoner kronor.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2023 hade nämnderna en total budget på cirka 3,6 miljarder kronor.

Varje hundralapp fördelades så här:

  • 39 kronor till barn och utbildning
  • 31 kronor till omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 23 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden