Tre personer som sitter på Hertig Johans torg och fikar.

Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur gick det 2021?

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 336,8 miljoner kronor för 2021. Det motsvarar 9,6 procent av skatter och bidrag. Nämnderna (exklusive taxefinansierade verksamheter) redovisar ett positivt resultat på totalt 93,4 miljoner kronor jämfört med budget. Även de taxefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott, på 2,6 miljoner kronor. För att långsiktigt klara den planerade investeringsnivån krävs ett resultat på minst 3 procent. Under året har Skövde kommun nettoinvesterat för 462,7 miljoner kronor.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommunsverksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2021 hade nämnderna i Skövde kommun en total budget på cirka 3,3 miljarder kronor. Av varje hundralapp fördelades pengar så här:

  • 40 kronor till barn och utbildning
  • 30 kronor till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 23 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden