Skolskjuts

Ansök om skolskjuts via e-tjänster skolskjuts. E-tjänsterna hittar du i länkrutan på denna sida.

Skolskjuts är resa mellan bostad och skola inom Skövde kommun. Skolskjuts till andra skolor än den anvisade skolan enligt skolskjsutsområden och till friskola inom kommunen, kan endast beviljas om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Busskort för linjetrafik räknas inte som en ekonomisk svårighet och kan beviljas om kriteriet för avstånd uppfylls.

För att elev som går i anvisad skola enligt skolskjsutsområden ska vara berättigad till skolskjuts, ska avståndet mellan hem och skola uppfyllas enligt kommunens regler. Om avståndet uppfylls ska ingen ansökan göras. Eleven beviljas då skolskjuts per automatik. Se regler för avstånd.

Elever som går i fristående skola måste alltid ansöka om skolskjuts, ingen beviljas per automatik.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan orsak eller växelvis boende ska göras via e-tjänster skolskjuts.

Inför nytt läsår ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år för att garanterat komma igång från skolstart.

Inplanerade skolskjutsar

Inför termininsstart i augusti kommer detaljerad information om skolbussarnas tider och hållplatser visas i en egen e-tjänst, se länkrutan på denna sidan för att komma till E-tjänster skolskjuts.

Om inplanerad skolskjsuts inte behövs, vänligen meddela detta till skolskjuts@skovde.se

Alla ändringar för skoltaxi meddelas till skolskjuts@skovde.se. Handläggningstiden under perioden augusti-september är 15 arbetsdagar, efter det 5 dagar för tillfälliga och 8 dagar för permanenta ändringar.