Skolskjuts

Inplanerade skolskjutsar

Inför nytt läsår kommer detaljerad information om skolbussarnas tider och hållplatser visas i e-tjänsten Visa min skolskjuts från vecka 26, se länkrutan på denna sidan för att komma till alla e-tjänsterna.

Om inplanerad skolskjsuts inte behövs, vänligen meddela detta till skolskjuts@skovde.se

Alla ändringar som rör skoltaxi meddelas till skolskjuts@skovde.se. Handläggningstiden är 2 veckor förutom under augusti-september då den är förlängd till 4 veckor.

Generell info om skolskjuts

Skolskjuts är en rättighet för de elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman som går i den skola eleven har placerats i utifrån sin folkbokföringsadress och kommunens anvisningsområde för skolskjuts, och som uppfyller skollagens förutsättningar och kommunens kriterier för att beviljas skolskjuts.

Skolskjuts är resa mellan bostad och skola, oftast inom Skövde kommun. Skolskjuts till andra skolor än den anvisade skolan enligt skolskjsutsområden och till friskola inom kommunen, kan endast beviljas om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Busskort för linjetrafik räknas inte som en ekonomisk svårighet och kan beviljas om kriteriet för avstånd uppfylls.

För att elev som går i anvisad skola enligt skolskjsutsområden ska vara berättigad till skolskjuts, ska avståndet mellan hem och skola uppfyllas enligt kommunens regler. Om avståndet uppfylls ska ingen ansökan göras. Eleven beviljas då skolskjuts per automatik. Se regler för avstånd.

Elever som går i fristående skola måste alltid ansöka om skolskjuts, ingen beviljas per automatik.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan orsak eller växelvis boende ska göras via e-tjänster skolskjuts.

Inför nytt läsår ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år, för att garanterat komma igång från skolstart.