Detalj- och översiktsplaner

Detaljplanen anger bland annat vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.
Läs mer om pågående planarbeten här.

Översiktsplanen talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.  Översiktsplanen behandlar de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning och hållbar utveckling och är vägledande för fortsatt arbete med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Just nu arbetar Skövde kommun med att ta fram en ny uppdaterad översiktsplan för kommunen. 
Läs mer om översiktsplanen här.