Detalj- och översiktsplaner

Detaljplanen anger bland annat vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.
Läs mer om pågående planarbeten här.

Arbete pågår med ny översiktsplan
För att få rätt struktur på bebyggelse, verksamhetsområden, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar i stort upprättas också översiktsplaner. Sådana måste enligt plan- och bygglagen alla kommuner upprätta. Här behandlas de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning och hållbar utveckling. De kan ses som politiska program och är vägledande för fortsatt arbete med detaljplaner.
Läs mer om översiktsplanen här.