Skövde kommuns anslagstavla

Här hittar du samtliga aktuella anslag och information om hur du går tillväga för att överklaga beslut.

Överklagande

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Det innebär att varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsdomstol. Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen.

Överklaganden av beslut i Skövde kommun ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Anledningen till överklagandet kan vara;

  • att beslutet inte tillkommit i laga ordning (enligt kommunallag, speciallag eller reglemente).
  • att beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för förbundet.
  • att det överskrider förbundets befogenheter enligt kommunallagen.
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.


Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag (till exempel förvaltningsbesvär). Det gäller heller inte om det överklagade beslutet avser beslut i nämnd/styrelse som är av rent verkställande eller rent förberedande art. 

Anslag