Skövde kommun satsar på framtiden – stärker elevhälsan genom utbildningssatsning

Under förra veckan arrangerade Skövde kommun en konferens om barn- och elevhälsa, som en del av fortbildningen ”Att höja skolans elevhälsokompetens”.

Inom Skövde kommun arbetar vi strukturerat och systematiskt för att skapa förut-sättningar för att barns och ungas hälsa ska tas om hand under deras utbildning. Konferensen markerar ett viktigt steg i arbetet med att stärka barn- och elevhälsans kompetens och förmåga att möta barnens behov.

På konferensen deltog runt 200 rektorer, elevhälsoteam, barnhälsoteam och verk-samhetsutvecklare för att diskutera övergångar mellan och inom skolformer och att konkret planera för att stötta barn och elever in i den kommande verksamheten.

Konferensen arrangerades i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Myndighetens generaldirektör Aurora Lindberg inledde tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Gustafsson. Därefter fick deltagarna dela med sig av framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att utveckla elevhälsan inom förskola och skola. Kursledare från SPSM stöttade i utvecklingsarbetet under dagen.

Engagemanget från alla deltagare under konferensen visar Skövde kommuns samlade ambition att förbättra och anpassa vårt arbete för att möta varje barns rätt till en positiv och utvecklande skolgång.