Dagligvaruhandel till Skövde Science City

Nu är markreservationen för byggnation av dagligvaruhandel och idrottshall i Skövde Science City beslutad av KSAU. Det är Brixly AB med Citygross som valts ut som bästa tävlingsförslag i en intresseförfrågan för byggnation av dagligvaruhandel.

Två intressenter gick vidare till andra fasen i tävlingen där de bjöds in att ett skissförslag och fördjupad beskrivning av etablering av dagligvaruhandel i Skövde Science City. Utvärdering och poängsättning av förslagen har nu gjorts av en jury bestående av stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, planarkitekt, representant från näringslivsenheten och projektledningsgruppen för Skövde Science City. Juryn tittade bland annat på den arkitektonisk gestaltningsidén, hur man arbetar med hållbarhet och kvalitet. Utifrån detta blev det vinnande förslaget Brixly AB som etablerar dagligvaruhandelskedjan City Gross. Det andra tävlingsförslaget var Ica Fastigheter.

Beslutet innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott ger Brixly AB en markreservation på 18 månader för att tillsammans med kommunen ta fram detaljplan för dagligvaruhandel och idrottshall.

Dagligvaruhandeln beräknas vara klar och öppna sommaren 2027.

Idrottshall

När det gäller idrottshallen i Skövde Science City så tar man nu fram behovsunderlag till politiska beslut om innehåll och behov av hallen. Detta innebär att man kommer att fort-sätta utreda behovet av idrottshall i den övergripande översynen som görs angående behov av kommunens samtliga idrottshallar.

Motivering

Motiveringen till beslutet av juryn lyder: Byggnationen på Mariesjö 10 kommer att bidra med service till invånarna i Skövde Science City och med attraktivitet till stadsdelen. Byggnationen kommer också att hjälpa till att skärma av stadsdelen från väg 26 och dämpa trafikljud därifrån.