Plats för lek i Skövde Science City

I Skövde Science City ska du kunna bo, leva och jobba. Här varvas bostäder med företagslokaler, mötesplatser, högskola och service för att skapa dynamik och en levande stadsdel. Nu bygger vi områdets första lekplats – Oasen, på ytan i hörnet Kaplansgatan/Mariesjövägen.

Lekplatsen, som kommer att vara klar under hösten 2023 får namnet Oasen. Utformningen utgår från det gestaltningsprogram som togs fram för området under 2022. Fokus ligger på att lyfta fram gröna miljöer och att anknyta till historian. Det kommer därför att finnas planteringsytor runtom hela lekplatsen med buskar och blommor och några större träd som kan bidra med skugga vid soliga dagar.

För att ta upp höjdskillnaden som finns på platsen så kommer en tegelmur att byggas, genom den knyter vi an till det närliggande historiska tegelbruket. Namnet – Oasen - anspelar på att den ska vara just en grön oas i en miljö med mycket omgivande hårdgjorda ytor. På lekplatsen kommer finnas yta för bollek, gungor, sandlåda och klätterställning. Det kommer även att finnas flera sitt-platser. Hela lekplatsen omgärdas av staket.

Nya fartdämpande hinder kommer sättas ut i Mariesjövägen och Djäknevägen i samband med byggnationen.

Skiss över lekplatsen enligt beskrivning text

Karta som visar lekplatsens placering korsningen Kaplansgatan/Djäknevägen

Påverkan på framkomlighet vid byggnation

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad i området under tiden lekplatsen byggs. De privatbostäder som kommer att beröras av arbeten precis utanför sin uppfart kommer få ytterligare information när det blir aktuellt.