Äldre i Skövde tillfrågas om hälsosamt åldrande

Idag lever vi allt längre och Skövde kommun önskar en större förståelse kring vilka behov som finns bland äldre kommuninvånare. Därför genomför kommunen en gemensam studie tillsammans med Högskolan i Skövde. I dagarna kommer tusen Skövdebor som är över 55 år att få en enkät hemskickad.

Allt fler människor lever längre. Många äldre är friska och aktiva deltagare i samhället, medan andra har en större sjukdomsbörda som kan begränsa möjligheten att aktivt delta i samhället och i social gemenskap. Avsaknad av deltagande kan i sin tur leda till sämre fysisk och psykisk hälsa. Även avsaknad av digital kompetens kan vara en barriär för deltagande, då myndigheter, organisationer och privatpersoner i allt större utsträckning delar information digitalt.

Vi vet idag relativt lite om hur digital kompetens relaterar till hälsa, sociala relationer och delaktighet i samhället och önskar en större förståelse för vilka behov som finns bland kommuninvånarna, för att på bästa sätt kunna möta dem. För kommunen är det också viktigt att förstå vilka förutsättningar framtida generationers äldre har. Frågeformuläret skickas ut till ett slumpvis urval av personer 55 år och äldre, boende i Skövde kommun. Förhoppningen är att så många som möjligt svarar på enkäten. Svaren är betydelsefulla för vårt fortsatta arbete då vi får underlag för vilka behov och förutsättningar som finns bland kommunens invånare.

Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Skaraborgs kommunalförbund har ett nära samarbete kring kraftsamlingsområdet ”Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig ensamhet”. Förutom enkäten samarbetar parterna inom insatser kommunen erbjuder till äldre personer, så som digitala fixare och aktivitetslots.

Foto: Högskolan i Skövde