Forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Skövde kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en intervju- och enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för attöka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Kommuner som bedöms ha ett väl utbyggt cykel- och gångvägnät enligt Trafikverkets cykelvägskartor erbjuds även ett fördjupat deltagande genom kommuninvånares medverkan i fokusgrupp- och/ eller enskilda intervjuer. En pilotstudie har genomförts innan start av forskningsprojektet. 

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter och dina svar är anonyma. Till enkäten

Vid frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon, vänligen kontakta ina.siby@vgregion.se.   

Deltagande i intervju tar cirka 1 timme. Dina svar är anonyma. Intresse att delta i intervju eller fokusgruppsintervju anmäls till: malin.gustafsson@tidaholm.se eller marina.timm@tibro.se.

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.