Nya kommunfullmäktigemål är beslutade!

Den 27 februari beslutade kommunfullmäktige om nya mål för denna mandatperiod. Målen konkretiserar Vision Skövde 2040 och svarar på frågan ”Vilka samhällsutmaningar ska Skövde kommun prioritera under den här mandatperioden?”.

Kommunfullmäktige har pekat ut tre prioriterade målområden. Dessa tre är:

- Barn och unga
- Klimat och miljö
- Tillväxt och attraktionskraft.

Kommunfullmäktiges mål handlar framför allt om kommunövergripande samhällsutmaningar som påverkar kommunen som helhet. Utöver dessa tre mål finns ett finansiellt mål. Syftet med det finansiella målet är att behålla en stark ekonomi som skapar förutsättningar att fortsätta arbetet med god kvalitet i välfärdstjänsterna och en hållbar utveckling.

Under hösten 2023 fattar kommunstyrelsen och övriga nämnder beslut om mål inom sina respektive grunduppdrag.

Hur har målen arbetats fram?
I november 2022 träffades hela kommunfullmäktige på Kulturfabriken och genomförde en workshop. Frågeställningen för kvällen var: ”Vilka är de viktigaste utmaningarna som Skövde kommun behöver fokusera på de kommande fyra åren?” Underlaget från denna kväll har bearbetats vidare av en politisk arbetsgrupp bestående av de tre kommunalråden och två representanter från varje politiskt parti i kommunfullmäktige.

- Det har varit givande att träffas över partigränserna och diskutera strategiskt viktiga samhällsfrågor för Skövde. Nu går vi in i nästa spännande fas då det blir kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna arbetet med målen i praktiken, säger kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström.

Mer information
Läs gärna mer om vad som ryms inom respektive målområde, varför kommunfullmäktige anser dessa målområden som särskilt viktiga att prioritera och vilka konkreta effekter som ska uppnås inom varje målområde:

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden