Skövde kommun avböjer gåva - vill bidra till bildande av stiftelse

Under hösten 2023 fick Skövde kommun ett donationsbrev från föreningen Ryttmästarbostället som driver friluftsmuseum, med fokus på militärhistoria om att ta över verksamheten.

Vid en stor och omfattande gåva måste kommunen utreda förutsättningarna att ta emot och förvalta gåvan. Sektor medborgare och samhällsutveckling har tillsammans med Next Skövde och Sektor service, utrett om det är möjligt för kommunen att ta emot gåvan.

I sin nuvarande form som donation, utifrån genomförd utredning, bedöms inte kommunen som den mest lämpade aktören att driva verksamheten vidare. Däremot ses en stiftelse där kommunen är en part, tillsammans med andra intresserade aktörer, som en organisationsform för att bevara den anda som verksamheten har idag.

- Ryttmästarbostället vid Simsjön är ett friluftsmuseum med många kvalitéer. Med bakgrund i Skövdes militärhistoria och att Skövde är Sveriges största garnisonsstad så bidrar Ryttmästarbostället till ett kulturellt arv som vi gärna ser att besökare tar del av. 
Vår utredning visar att Skövde kommun ska inte vara huvudman och driva verksamheten, därför avböjer vi gåvan, säger Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi har i stället erbjudit styrelsen att bidra i bildandet av en stiftelse för museets fortsatta drift.

- Vi måste vara realistiska med hur vi väljer att använda de kommunala pengarna, säger Johan Ask (S), kommunalråd. Att driva museiverksamhet är inte ett kommunalt huvuduppdrag och vi är inte beredda att dra ner på våra kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg för att driva och utveckla verksamheten på friluftsmuseet.

Kostsam verksamhet

I utredningen har kommunen utgått från Museilagen (2017:563). Lagen reglerar förvaltning av samlingar, vilket bland annat innefattar att utveckla, dokumentera och vårda samlingen vilket är förenat med en kostnad. Lagen reglerar också publik verksamhet vilket betyder att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. Friluftsmuseet möter idag inte de krav som ställs på kommunal museiverksamhet. För att möta den kommunala fastighetsstandarden och bevara värdet av anläggningen krävs heltäckande uppgradering av brandlarm och inbrottslarm samt mindre åtgärder kopplat till el, utrymning och ventilation.