Skövde kommun visar bra resultat i kommunjämförande rapport

Skövde kommun redovisar resultat som är i nivå med riket eller bättre i de flesta områden som jämförs. Det framgår av årets KKiK-rapport (Kommunens Kvalitet i Korthet) som är Sveriges kommuners och regioners (SKR) årliga kommunjämförande sammanställning.

Skövde och cirka 170 andra kommuner i landet har under 2023 deltagit i SKRs undersökning "Kommunens Kvalitet i Korthet", KKiK. Undersökningen visar övergripande kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 40 nyckeltal fördelade på tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Den 19 januari presenterades resultatet för 2023 års KKiK-rapport. Skövde kommun ligger fortsatt bra till för flera nyckeltal men man kan också se en försämring inom några nyckeltal sedan förra mätningen.

Barn och unga
 Utvecklingen på flera nyckeltal är fortsatt negativ och en av orsakerna är den ökade frånvaron i skolan. I Skövde likt nationellt ses en negativ trend efter pandemin med ökad frånvaro och försämrad skolprestation jämfört med innan pandemin. Förhoppningen är att den satsning som nu görs med team med personal både från skola och socialtjänst ska vända trenden.

Ett par nyckeltal som har förbättrats är andelen som tagit gymnasieexamen inom 4 år, antal deltagartillfällen i idrottsföreningar och aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek.

Stöd och omsorg
Inom stöd och omsorg visar jämförelsen ett resultat ungefär i nivå med övriga kommuner i undersökningen. Exempelvis brukarbedömningarna av daglig verksamhet och av boende i äldreomsorg.

Väntetiden för försörjningsstöd på 4 dagar är ett resultat bland de 25 procent bästa av kommunerna och förklaras av en väl fungerande handläggningsprocess.

Sämre resultat visas för andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter insats. Här spelar flera parametrar in i resultatet som bland annat är kopplat till hur jämförelsen görs men även att fler personer har kortvariga arbeten och återkommer därför mellan perioder av arbete/utan arbete.

Samhälle och miljö
Även inom området samhälle och miljö ligger Skövde kommun runt rikets medelresultat och inga större förändringar har skett från föregående år.

Bland annat går fortfarande cirka hälften av de som deltagit i arbetsmarknadsverksamhet vidare till arbete eller studier och andel inköpta ekologiska livsmedel ligger kvar på 24 procent.

 - Att få människor i arbete eller studier är ett viktigt fokus för oss. Vi arbetar med ”Skövdemodellen” som består av olika arbetsmarknadsinsatser där flera aktörer ingår. Grundidén i modellen är att hjälpa individen utifrån sin specifika bakgrund att få stöd i att hitta vägen till jobb eller studier inom rimlig tid. Vi ser att vårt arbete ger effekt vilket är viktigt för att komma åt utmaningen att kompetensförsörja offentlig verksamhet och näringslivet, säger Johan Rahmberg, kommundirektör.

*Vissa av måtten i undersökningen har en eftersläpning vilket innebär att det är 2022 års siffror som presenteras. Detta markeras i vår sammanställning som vi redovisar här på Kvalitetsmätningar (skovde.se) med en *.