Skövde kommuns ekonomiska resultat 2023

Kommunens resultat för 2023 är 198 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till resultatet är kommunens skatteintäkter, stadsbidrag och nämndernas totala resultat. Resultatet inkluderar också en marknadsvärdesförändring på finansiella placeringar om totalt 95,8 miljoner kronor.

Skövde kommun har ett mål att det ekonomiska resultatet ska vara minst 3 procent av skatter och bidrag över en sexårsperiod. För 2023 ligger det resultatet på 5,1 procent.

Socialnämnden visar ett underskott på 25 miljoner kronor som främst beror på fler placeringar av barn och unga, samt placeringar i skyddat boende för personer som varit utsatta för våld i nära relation. Det påverkas också av det fortsatta höga inflödet av orosanmälningar för barn och unga som inneburit att konsulter har anlitats för att förstärka utredningskapaciteten i verksamheten.

Servicenämnden har ett underskott på 12 miljoner kronor på grund av prisökningar. Här är ökade kostnader för snöröjning en bidragande faktor till resultatet.

Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på 31 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till underskottet bland annat högre personalkostnader på grund av fler barn och elever i behov av särskilt stöd. Det handlar också om högre kostnader för fristående huvudmän, lägre interkommunala intäkter och högre IT-kostnader på grund av avtal som påverkas av dollarkursen. Det är också en lägre barnvolym inom förskolan med bibehållen personal.

Vård- och omsorgsnämndens positiva resultat på 14 miljoner kronor kan kopplas till extra statsbidrag men också till det målmedvetna förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor vilket framför allt beror på generell återhållsamhet och framflyttade satsningar.

Totalt redovisar nämnderna, exklusive taxefinansierad verksamhet, ett sammanslaget underskott på 44 miljoner kronor.

— Vi har flera utmaningar som vi arbetar med och trots att nämnderna går med underskott 2023 så visar vi på ett positivt resultat, säger Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande. De senaste årens höga resultat för Skövde kommun har skapat förutsättningar där vi kan undvika att ”dra i nödbromsen" och göra omfattande besparingar. I stället har vi genom tidigare medvetet arbete skapat en stark bas som ger oss möjlighet att jobba med långsiktiga förutsättningar. För att klara ekonomin framåt arbetar vi med omställning och fokus på nya arbetssätt och ny teknik.

— Det oroliga omvärldsläget med bland annat en hög inflation som i viss mån anstränger kommunens ekonomi. Vi arbetar målmedvetet framåt för att balansera ökade kostnader, säger Johan Ask (S), vice ordförande kommunstyrelsen.

— Vi kommer ha fortsatt fokus på att leverera välfärdstjänster med god kvalitet, säger Marianne Gustafsson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.