Stabil ekonomi kräver fortsatt hårt arbete

Skövde kommun går från en period med högkonjunktur och mycket starka ekonomiska resultat till en tid som präglas av lågkonjunktur och hög inflation. Detta bidrar att det i år är svårare att få ihop det ekonomiska resultatet.

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2023 på 139,7 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 194 miljoner kronor, vilket är cirka 148 miljoner kronor bättre än budgeten. Överskottet beror på högre skatte- och bidragsintäkter, elstöd samt resultat av kommunens finansiella placeringar. De flesta av dess intäkter är av tillfällig karaktär. Verksamheterna visar på ett underskott om 27 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade behov från samhället inom områden skola och socialtjänst. 

— Skövde kommun har genom träget arbete under många år skapat en stabil ekonomisk grund men det krävs fortsatt hårt arbete för att bibehålla den, säger Theres Sahlström (M) kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun. 


Skövde kommun går från en period med högkonjunktur och mycket starka ekonomiska resultat till en tid som präglas av lågkonjunktur och hög inflation. Detta bidrar att det i år är svårare att få ihop det ekonomiska resultatet. De faktorer som har stor påverkan på Skövde kommuns ekonomi är framför allt kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor och stora prisökningar inom välfärdens verksamheter och byggmaterial. Stadsbidrag till bland annat sektor vård och omsorg bidrar till att dämpa den ekonomiska utmaningen.  

— Prognosen visar på att Skövde kommun håller sig på rätt sida det långsiktiga ekonomiska målet i kommunen, det vill säga att vi ska ha ett resultat över  3 procent av skatter och bidrag, säger Johan Rahmberg, tf kommundirektör. Utmaningarna framöver ser ut att vara som störst under 2023–2024 och det är tacksamt att kommunen har goda resultat i ryggen.