Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Detta gäller även för elever som inte har skolplikt, till exempel en elev som är asylsökande eller papperslös.

Rektorn på ditt barns skola har skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning.

Om en elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan frånvarar från utbildningen under mer än en månad i följd utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet ska eleven anses ha avslutat utbildningen. Om det finns synnerliga skäl får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen.

För elever i gymnasieskolan ska skolan även rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden, CSN. CSN har information om hur och när rapporteringen ska ske. 

På Skolverkets.se kan du läsa mer om vad det innebär om en elev får ogiltig frånvaro.

Datum