Årets enkätsvar för Skövdes företagsklimat är här

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts. Det är Svenskt Näringsliv som årligen gör en attitydundersökning och låter drygt 30 000 företagare svara på hur det är att driva företag

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts. 165 av 400 företag har svarat och enkäten visar att Skövde har fått ett lägre betyg i det sammanfattande omdömet än förra året. Det är Svenskt Näringsliv som årligen gör en attitydundersökning och låter drygt 30 000 företagare svara på hur det är att driva företag i hemmakommunen.

- Vi kan konstatera att det sammanfattande omdömet har sänkts i jämförelse med förra årets mätning till värdet 3,59 (2023 var värdet 3,75) på en skala där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Sänkningen har främst skett inom områdena dialog mellan företag och kommuner, kommunens information samt service och bemötande säger Kenneth Johansson, näringslivschef, Skövde kommun.  Jag kan konstatera att trenden med en vikande kurva är liknande i våra jämförelsekommuner och att Sverigesnittet är 3,47.

Sedan tidigare arbetar Skövde kommun efter en handlingsplan för förbättrat företagsklimat som kontinuerligt revideras när nya viktiga frågor lyfts från näringslivet. Arbetet med uppdatering av Handlingsplanen görs över sektorsgränserna i syfte att nå målet att ha ett företagsklimat i svensk toppklass.

Till grund för åtgärderna i handlingsplanen ligger bland annat Svenskt Näringslivs enkät men också Sveriges kommuner och regioners Insiktsmätning 2023 där 270 av 460 företag svarat. Vi kan konstatera att resultatet för Nöjd-kund-index (NKI) i insikt är 77 på skala 1-100. Dialoger förs också i olika forum med de lokala företagen, bland annat genom företagsbesök och rundabordssamtal.

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt. Att företagen i kommunen har möjlighet att växa, hitta rätt kompetens och att kontakten med kommunen är smidig, där företagen får rätt råd och stöd är prioriterade frågor. Ett bra företagsklimat ligger också till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas.

- I mitt uppdrag som ny näringslivschef kommer jag nu att analysera resultatet med berörda enheter inom kommunen.  Det gäller både Svenskt Näringslivs undersökning, Insikts-mätningen och de dialoger med näringslivet som förs kontinuerligt för att sedan vidta åtgärder för hur vi ska arbeta framåt för att vända kurvan uppåt igen. Den samlade bilden kommer att ge en bra riktning för det fortsatta arbetet med handlingsplanen, säger Kenneth Johansson, näringslivschef.

Enkätsvaren som nu släppts ger en indikation på hur företagen upplever företagsklimatet inom varje enskilt område som undersökningen berör. Hur Skövde placerar sig kontra övriga kommuner i den så kallade rankingen blir offentligt först i höst.

- Ett starkt näringsliv är viktigt för utvecklingen av Skövde. Vi siktar på att bli 75 000 invånare 2040, där är företagens förutsättningar att växa en nyckelfråga för att lyckas. Vi arbetar ständigt och det ska vi hålla i, säger Therese Sahlström, kommunstyrelsens ordförande.