Björn Dufva, projektledare och kontrollansvarig CMC Byggadministration AB för Lotus Hotelgroup AB, arbetar bland annat med om- och tillbyggnaden på Billingehus. I det som i dag är en grop ska det bli kongresshall. Att söka bygglov är sällan enkelt, men det blir en tydligare arbetsgång när det redan finns en nyare detaljplan. Mätningen av företagarnas nöjdhet har gått upp vad gäller bygglovsprocessen i Skövde kommun.

Fler företagare nöjda med bygglovsprocessen

Skövde kommun fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och får ett NKI på 77 i mätningen Löpande Insikt. Resultatet baseras på företagsärenden hos kommunen under 2022. I rankingen mellan Sveriges kommuner går Skövde från plats 91 år 2021 till plats 64 för år 2022.

I den senaste mätningen får Skövde ett fortsatt högt NKI (nöjd-kund-index) på 77 bland företag. Det är en förbättring med 2 enheter från 2021-års mätning då NKI var 75. Generellt är man mest nöjd med attityd, bemötande och engagemang, minst nöjd med information både på webbplatsen och om rutinerna för ärendet.

Största förbättringen under året är inom bygglov, där NKI ökat från 62 till 72. Detta kan bland annat förklaras av samarbetet med Näringslivsforum där det framkommit behov av att kunna boka tid för rådgivning inför bygglovsansökan, vilket nu är möjligt via en förbättrad e-tjänst. Dessutom har kommunens tjänstepersoner kontaktat alla företagare som haft ett bygglovsärende för att utvärdera arbetsgången.

Björn Dufva är projektledare och kontrollansvarig och han arbetar bland annat med bygglov för Billingehus. I Billingehusprojektet har han sökt bygglov både för interiöra ändringar i hotellet och nytt bygglov för det som ska bli en kongresshall precis bredvid. Processen för bygglov ser i princip likadan ut oberoende kommun som man söker bygglov i och det finns alltid frågor som tar extra tid, behöver redas ut eller kompletteras med fler handlingar.

– Det finns en stark konsensuskultur här. Man har inställningen att ”vi ska nog komma överens” och så jobbar man i den andan. Då löser man tillsammans problem som uppstår, säger Björn Dufva. Kommunen har varit tillmötesgående och svarar på de frågor som kommer upp eller skickar frågor vidare till den enhet som äger den; det kan vara VA, Skövde Energi eller Gata.

Arbetar för ännu bättre företagsklimat

Näringslivsenheten på Skövde kommun arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Skövde. En viktig del i hur företag upplever klimatet är myndighetsutövningen.

Området servering har i NKI tappat från 88 till 81, som dock är ett fortsatt mycket högt resultat. Kommunen kommer köpa in tjänsten alkoholhandläggare efter att tidigare haft tjänsten själva, det kan bidra till en ovisshet hos krögare om hur det i framtiden kommer att fungera.

– Det är glädjande att vi förbättrar NKI och att företagen som haft myndighetsärenden upplever att attityd och bemötande har varit gott. Särskilt glädjande är att bygglov som myndighetsområde gjort en sådan tydlig förbättring, där har en närmare dialog mellan näringslivet och bygglovsavdelningen burit frukt. Viktigt nu är att fortsätta det fina arbetet för att hålla en hög kundnöjdhet inom alla områden över tid, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

– Kommunfullmäktige beslutade nyligen att tillväxt och attraktionskraft är ett av kommunens tre prioriterade utvecklingsområden. Att företagen upplever ett gott bemötande och en god service i sina kontakter med kommunen visar att vi är på rätt väg inom detta målområde, säger Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande (M).

Om Löpande insikt

Löpande Insikt är Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under året.