Frågor och svar om omställningen av Skövde flygplats

I ett inlägg på Facebook bad vi er att ställa de frågor som ni ville ha svar på angående omställningen av Skövde flygplats. Det kom in många bra frågor och här har vi samlat alla svar.

En del frågor har berört samma ämne och därför finns inte alla originalfrågor med en och en. Men samtliga ska vara besvarade så gott det går. Tack för ert engagemang!

FRÅGOR OCH SVAR OM OMSTÄLLNINGEN AV SKÖVDE FLYGPLATS

Är det inte bättre att nyttja marken där Sweden Rescue Center är, där bedrivs väl så vitt jag vet ingen verksamhet?

Den marken används som övningsfält för bland annat polis och räddningstjänst så den är inte aktuell.

Hade inte flygklubben kontrakt till 2028? Hur mycket kommer det att kosta skattebetalarna att lösa det kontraktet? Varför inte prata med P 4 och få tillgång till övningsfältet mellan Skövde och Skultorp, det är ju ett perfekt område att bygga både industri och bostäder på?

Av respekt för den pågående processen kring de avtal som finns så går vi inte in på det i sociala medier. Vad gäller marken som idag är ett övningsfält för Försvarsmakten så är den inte tillgänglig för Skövde kommun, den ägs av staten. Det är ett så kallat riksintresse som är en viktig del av Försvarsmaktens verksamhet och det finns inte någon möjlighet att förhandla om det.  

Varför inte ordna en folkomröstning om flygplatsen ska vara kvar? Mitt intryck av det här är att en majoritet av Skövdeborna vill ha kvar flygplatsen och kommunalpolitikerna vill riva den. Jag trodde att all makt ska utgå från folket och politikerna ska lyssna på sina väljare?

Beslutet om flygplatsen är fattat i Skövde kommuns fullmäktige, vilket är den högsta beslutande instansen i en kommun. I fullmäktige finns folkvalda politiker som har utsetts genom allmänna val. Det är deras uppdrag att företräda folket. I september 2021 beslutade kommunfullmäktige i Skövde med klar majoritet att Skövde flygplats skulle ställas om till industrimark. Beslutet kunde, som alla fattade beslut, överklagas vilket också gjordes och den processen pågår. Om tio procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av. Om man vill driva frågan om en folkomröstning så får man givetvis göra det och så får den processen ha sin gång.

Varför vill Skövde kommun lägga ned flygplatsen oavsett om det blir etableringar eller inte? Det finns mycket mark runt om flygplatsen som går att tas i anspråk för industriändamål utan att Skaraborgs invånare behöver leva utan ett fungerande ambulansflyg.

Omställningen av flygplatsen görs för att möjliggöra större etableringar i framtiden. Med tanke på det intresse som finns för marken redan idag så är det kommunens bedömning att det är mer en fråga om när, inte om, det blir en etablering av något slag. Blir det inte en nu så kommer det bli en senare. Värdet av att ställa om marken till industrimark och möjliggöra detta bedöms som högre än värdet av en flygplats på lång sikt. Marken är unik i sitt slag på grund av sin storlek, att den är platt och att den redan är detaljplanerad, vilket gör att den går att erbjuda inom de tidsramar som är aktuella för dessa typer av industrier. Vad gäller ambulansflyget så är det regionen som bedömer det behovet. Skövde kommun har fört dialog med regionen i många år och i den dialogen har regionen varit tydliga med att flygplatsen inte är nödvändig för ambulansflyg. Hur regionen resonerar kring sina behov kan man bäst få svar på om man kontaktar dem.  

Har det gjorts en kostnadsanalys av vad det kostar att snabbavveckla Skövde flygplats med de kontraktsbrott och kapitalförstöring det innebär? I så fall, hur lång är återbetalningstiden på en etablering av batterifabriken (skatteintäkter m.m. )

Värdet av att avveckla flygplatsen har bedömts som större än att fortsätta ha en flygplats på lång sikt.  Skövde Airport AB har tagit fram en avvecklingsbudget och en driftsbudget fram till och med den 30 juni 2022. Det pågår ett arbete med att säga upp befintliga avtal och för ett fåtal avtal har man dialoger om förtida uppsägning. Den preliminära kostnaden för avvecklingen bolagets verksamhet är ca 6,7 miljoner kronor och de preliminära försäljningsintäkterna 6,5 miljoner kr. En större industrietablering medför många nya arbetstillfällen och bedöms kunna leda till en mycket större tillväxt i Skövde kommun och Skaraborg.

Ambulansflyget försvinner. Helikopter endast för primärtransporter i bra väder. 10-12 mil till närmaste flygplats där det går att landa i dåligt väder.

Det är regionen som bedömer behovet av ambulansflyg och flygplatsen har inte längre lyfts fram som nödvändig för regionens behov.  

Varför finns det ingen konsekvensanalys som tar sikte på helheten?

Genom att ställa om marken och förbereda den för en större etablering skapas förutsättningar för många nya arbetstillfällen som på lång sikt ska säkra en utveckling av hela regionen. Det är den långsiktiga utvecklingspotentialen för hela kommunen och regionen som motiverar beslutet att flygplatsen behöver avvecklas till förmån för en etablering.  

Är inte flygplatsen en beredskapsflygplats, kan man riva en sådan.

Nej, Skövde flygplats är inte en beredskapsflygplats. Den är en temporär beredskapsflygplats.

Det är svårt som det är att korsa väg 200 både med bil och till fots bara några km norr om flygplatsen idag. Ingår en översyn av väg 200 för att klara av den ökade trafiken med anledning av fler arbetstillfällen? Vad innebär ökad trafik på väg 200 för boende i området? Mötesfritt? Breddning? GC-bana? Har andra myndigheter (nationella och regionala) som nyttjar dagens flygplats hörts? Har man beaktat deras input ur ett nationellt och regionalt perspektiv? Har man gjort en konsekvensanalys av ex. längre transporter för allvarligt sjuka? Hur ser kostnadsnyttokalkylen ut för avveckling av flygplatsen och omställning av marken? Jättebra med fler arbetstillfällen, verkligen! Men hittills har man bara velat prata om det som säljer. 

Ja, det pågår en översyn av väg 200 om kapacitet, säkerhet och störningsdämpning tillsammans med Trafikverket som ansvarar för vägen. Generellt sett är vägområdet brett och har plats för olika åtgärder. Kapacitetsbehoven är främst vid infarterna till ett utbyggt verksamhetsområde. Väg 200 ligger utanför själva detaljplaneområdet, men i planens trafikutredning föreslås två större rondeller, en vid befintlig flygplatsväg, och en vid ny infartsväg till planområdet. Vid den senare föreslås hållplats, gång- och cykelbana och säkrare infart till de boende längs innervägen. Vid behov kan bullerplank behövas i byn Fjället. Skövde kommun kommer att bygga en ny gång- och cykelbana från Trädgårdsstaden till planområdet, med ny bro över Ösan så gång- och cykeltrafikanter inte behöver dela bro med bilarna. Observera att exakta lägen är inte spikade, då kontakter med fastighetsägare pågår.
bilaga-h-trafikutredning220117.pdf (skovde.se)

Vag gäller frågorna om andra myndigheter och näringslivets behov av flygplatsen så har Skövde kommun fört dialoger om behoven hos andra aktörer. Flygplatsen lyfts inte fram som nödvändig. Regionen gör bedömningen om behovet av ambulansflyg och kan svara bättre på frågor som rör det.

Svar kring kostnadskalkylen för avvecklingen av flygplatsen hittar man i nästa fråga.

Hur mycket kostar det skattebetalarna att avveckla flygplatsen och ställa om marken enligt detaljplanen?

Skövde Airport AB har tagit fram en avvecklingsbudget och en driftsbudget fram till och med den 30 juni 2022. Den preliminära kostnaden för avvecklingen bolagets verksamhet är ca 6,7 miljoner kr och de preliminära försäljningsintäkterna 6,5 miljoner kr. Vad det kostar att ställa om marken som helhet går inte att svara på i dagsläget eftersom det är beroende av framtida etablering och deras behov.

Är det fortfarande nödvändigt att ställa om området till industri om det inte blir någon batterifabrik? Kan detaljplanen innefatta både flygplats och industri? (Dock inte samtidigt).

Oavsett vilken etablering som blir aktuell så kommer beslutet att ställa om flygplatsen att ligga kvar och arbetet med omställningen att fortsätta. Om det inte blir en batterifabrik den här gången så är vi redo för att ta emot någon annan. Skövde har gjort ett vägval att vara med som en del av den industriella omställningen som sker nu och för att vara konkurrenskraftiga sett till framför allt tidsplaner ska vi ställa om flygplatsmarken.

Hur kommer det sig att Skövde kommun i flygplatsfrågan kan ha "så korta puckar"? Är inte nedläggningsbeslutet panikartat och ogenomtänkt? Visa upp en trovärdig konsekvensanalys - finns den förresten?

Det pågår en industriell omställning runt om i världen där det etableras nya industrier och den omställningen går väldigt fort. Den pågår just nu och tiden finns inte för långa processer utan beslut måste fattas snabbt för att vi ska ha en chans och kunna vara konkurrenskraftiga.

Beslutet har fattats enligt den beslutsprocess som gäller inom en kommun. Våra politiker har gjort ett vägval för Skövde kommun där man har vägt flygplatsens framtida roll mot betydelsen av en större etablering. Att välja att ställa om marken nu ger oss konkurrensfördelar som vi inte hade kunnat ha om vi började från början med helt orörd mark, där vi inte heller med säkerhet vet om den lämpar sig. Det vet vi att flygplatsens område gör.

Vilka investeringar, förutom kostnaden för avveckling av flygplatsen, måste kommunen göra för att möjliggöra för en etablering av en större industri? Mina funderingar rör elförsörjning, kommunikationer, vatten och avlopp. Vad beräknas dessa eventuella investeringar kosta fram till den tidpunkt när företaget som eventuellt skall etablera sig kan tillträda?

Det går inte att svara på just nu eftersom en etablering är en lång och komplicerad process som kommer innehålla både investeringar och kostnader. Det kan också innebära olika saker beroende på vilka som väljer att etablera sig i Skövde. Vid en etablering kan vi behöva göra ett antal investeringar varav många hade behövts ändå och allt syftar ju till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Skövde att utvecklas. Även om man gärna vill ha ett rakt svar på den här frågan så går det inte att säga en exakt summa, eftersom det är en process som pågår över lång tid och innefattar investeringar som hade gjorts oavsett etablering. Värdet för vår kommun på lång sikt är stort och i det perspektivet ska detta vara lönsamt för oss och inte tvärtom.  

Jag trodde att ni jobbar för att utveckla flygplatsen och INTE avveckla. Beslutet att avveckla flygplatsen är jättenegativt för invånarna. Det finns hur mycket mark som helst som kan användas för industri?

Det finns tyvärr inte hur mycket mark som helst runt omkring oss och all mark går inte att få klar lika snabbt som flygplatsens mark. Vi har många riksintressen runt omkring oss som begränsar våra tillväxtmöjligheter (Försvarsmakten, naturreservat, jordbruksmark med flera) och orörd mark tar många år att förbereda för den här typen av etableringar. Att genomföra en process på orörd mark ger ingen garanti för att den går att använda eftersom det kan visa sig att det finns naturvärden som inte får störas eller att den rent geologiskt inte lämpar sig, med mera. Det vet vi idag att flygplatsens område gör.

Pågår det någon analys vid sidan av detaljplanearbetet så man får en helhetsbild av konsekvenser och kostnader kopplat till omställningen av marken? Jag uppfattar tex att det ska finnas järnvägsspår fram till området men det sägs lite om dragning av detta liksom kostnader och tidsförhållanden. Likaså uppfattar jag att man i underlag för ny detaljplan pekar på en mångdubbling av dagens trafik på väg 200 genom bland annat Fjället, men det nämns bara en ny gång och cykelbro som lösning. Och att bara bygga en gång/cykelbro lär ju inte hjälpa den som ska korsa väg 200 i Fjället för att tex komma från Ulvåker mot Knistad med cykel. Jag uppfattar inte att detta ingår i detaljplanearbetet så min fråga blir ju om/när man kommer att göra analyser av dessa konsekvenser?

Det pågår en översyn av väg 200 om kapacitet, säkerhet och störningsdämpning tillsammans med Trafikverket som ansvarar för vägen. Generellt sett är vägområdet brett och har plats för olika åtgärder. Kapacitetsbehoven är främst vid infarterna till ett utbyggt verksamhetsområde. Väg 200 ligger utanför själva detaljplaneområdet, men i planens trafikutredning föreslås två större rondeller, en vid befintlig flygplatsväg, och en vid ny infartsväg till planområdet. Vid den senare föreslås hållplats, gång- och cykelbana och säkrare infart till de boende längs innervägen.  Vid behov kan bullerplank behövas i byn Fjället. Skövde kommun kommer att bygga en ny gång- och cykelbana från Trädgårdsstaden till planområdet, med ny bro över Ösan så gång- och cykeltrafikanter inte behöver dela bro med bilarna. Observera att exakta lägen är inte spikade, då kontakter med fastighetsägare pågår. bilaga-h-trafikutredning220117.pdf (skovde.se)

I dagens DN står om utökat stöd till regionala flygplatser då prognoser säger utökat regionalt flyg i framtiden med elflyg. Att bygga en flygplats av Skövdes typ ligger på en ca en miljard kr. Finns det verkligen ingen annan mark i Skövde kommun än en fullt fungerande flygplats?

Nej, det finns ingen annan mark som har de förutsättningar som flygplatsmarken har i dagsläget. Den är bland annat stor, platt, detaljplanerad och har redan infrastruktur. Alla dessa faktorer är viktiga. Det finns mer mark, men ingen som kan finnas tillgänglig i närtid utan tar flera år. Det är nu den industriella omställningen sker och det är nu vi behöver vara med i matchen för att kunna vara aktuella för dessa etableringar. Vi kommer att behöva planera mer mark för framtida etableringar, men det som sker nu behöver ha en snabbare process.

Inte bara invånarna i Skövde bör väl ha intresse av att ambulansflyg kan fungera liksom behov för en bas med flyg för skogsbrandsbevakning? För egen del har det varit stor fördel med flygplatsen såväl under de olika reguljärflygperioderna till Stockholm resp. Köpenhamn och senare med privatflyg. Med den stora utveckling som tycks på gång kanske det kan bli nytt reguljärflyg? Järnvägens utveckling tycks ju utebli i vår region. Som flera andra undrar även jag över om inte en eventuell batterifabrik kan få mark intill flygplatsen. Många frågetecken.

Det är inte möjligt att ha kvar flygplatsen och att samtidigt erbjuda en större etablering på området. De industrier som nu etablerar sig (bland annat batterifabriker) som en del av den industriella omställningen är stora och kräver stora ytor vilket gör att det inte är möjligt att ha kvar flygplatsen och samtidigt vara konkurrenskraftig. Vad gäller ambulansflyg är det regionen som gör bedömningen av behovet kring dem och i dialog med Skövde kommun har inte flygplatsen lyfts fram som avgörande.

Hur går Skövde kommuns arbete med att hitta ny mark för ett flygfält till Skövde Motorflygklubb?

Skövde kommun försöker hjälpa till för att verksamheter som idag är på flygplatsen ska kunna hitta en annan plats, men vi kan inte gå in på detaljer kring det eftersom inget är klart.

Om nu tomträtterna på flygplatsområdet löper till 2029 och man inte når någon lösning med tomträttsinnehavarna om att släppa sin rätt, vad gör Skövde kommun då? Tomträtterna på flygplatsen gäller fram till 2029. Hade inte Skövde kommun hunnit ta fram detaljplan över annan mark nära flygplatsen tills dess?

Eftersom det är en pågående process kring detta så kan vi inte gå in på detaljer här, av respekt för den processen.

Jättebra initiativ av Skövde kommun att möjliggöra denna sida med frågeställningar om flygplatsavvecklingen men Varför möjliggörs den just nu? Det bästa hade varit att ha sidan uppe innan beslut skulle fattas.

Kul att du tycker det var ett bra initiativ! Vi har uppfattat att det finns mycket frågor och ville möjliggöra att få ställa dem och få alla svar på en gång.

På vilket sätt är det bättre för Skövde kommuns invånare att lägga ner flygplatsen och satsa resurser på att tävla med andra kommuner om en etablering av en batterifabrik än att satsa samma resurser på effektiv förvaltning och kommunala kärnområden? Ägna gärna 3 minuter åt att läsa den här artikeln av Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund samt Institutet för näringslivsforskning (IFN) i Dagens Samhälle 9/3 -18 innan ni svarar: https://www.dagenssamhalle.se/.../alla-kommuner-vill.../

Grundförutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda våra medborgare en god livskvalitet och bygga ett gott samhälle tillsammans här och nu och för framtiden är att vi kan erbjuda en plats som man vill bo, leva och arbeta på. Att det finns arbeten är en viktig del av det. Utan skatteintäkter från de som arbetar kan vi inte säkra vår välfärd och en effektiv förvaltning. Arbetstillfällen som är till för såväl dem som redan bor här som för dem som vill flytta hit.

Hur kommer det sig att kommunen vill bryta mot grundläggande lagar och inte titta på konsekvenser som det innebär att flygplatsen läggs ner?

Skövde kommun vill inte bryta mot några grundläggande lagar och har tittat på konsekvenser.

Hur många flygningar med "samhällsnyttigt flyg", ambulansflyg, brandflyg etc har gjorts de senaste åren? Hur många ambulansflyg har landat hittills i år (Januari 2022)? Hur kommer regionen att lösa dessa transporter när flygplatsen är nedlagd och vilken påverkan har det på patienternas vård?

Dessa frågor ska hellre ställas till regionen då det är de som ansvarar för sjukvården och statistik och bedömningar kring ambulansflyg.

Är det inte snarare så att ni stänger en dörr för utvecklingen? Större internationella företag kräver ju i princip en flygplats för etablering. Handen på hjärtat. Platsbrist lär ju inte vara något Skövde lider av så marken lär ju knappast behövas till det ni säger att den behövs till då det rent krasst finns annan mark till det.

Skövde kommuns bedömning är att vi öppnar en dörr för utveckling genom att satsa på att vara en del av den industriella omställning som sker just nu.

Varför är det så bråttom att avveckla flygplatsen? Det borde inte finnas några hinder för att fortsätta driften av den tills man har ett konkret behov av marken. Att man jobbar med en ny detaljplan innebär ju inte på andra platser att man måste upphöra med verksamheten så vitt jag kan förstå. Jag får ju exempelvis fortfarande parkera utanför Kvantum trots att det finns en detaljplan, eller möjligen arbetas med en sådan, som säger att det ska vara bostadshus där. Den märkliga brådskan att sluta nyttja flygplatsen även om det inte finns ett konkret behov vore bra att få förklarad. Väljer Northvolt Skövde finns det ju någon som vill etablera men resonemanget att vi ställer om marken för att det nog kommer någon förr eller senare och vill etablera sig är mycket märklig och vore kul att få en förklaring på.

Det beror på att tidplanerna för den här typen av etableringar är så snabba. Behovet av marken grundar sig i att vi behöver ha den klar för att vara konkurrenskraftiga. Därför fortsätter vi nu processen med att ställa om marken för att kunna erbjuda en förberedd site inom de tidsramar som industrin arbetar med.

Kommunen svarar med direkta lögner!! Förhandlingar med tomträttsinnehavare pågår INTE, utan dessa har tydligen avslutats utan riktiga erbjudanden från kommunen att lösa situationen. Tomträttshavarna har därför tvingats till en Tingsrättsstämning av Skövde kommun med en framställningstalan av gällande kontrakt. Vore klädsamt om man inte for med osanningar i officiella svar.

Det var inte vår mening att fara med osanning. Meningen var att respektera den process som pågår genom att inte gå in på detaljer i sociala medier.

Ni kan ju inte på förhand döma ut möjligheten till en folkomröstning eftersom ni inte röstat om den än.. än mindre nu, när det inte blir en batterifabrik, några kanske tänker om. 

Vi dömer inte på förhand ut en folkomröstning. Vill man driva den frågan så får man göra det och så får processen ha sin gång i så fall.

Jahapp.. nu förlorade vi kampen om fabriken som så många redan förutspått. Vad händer nu då?

Nu konstaterar vi att vi har ett väldigt bra erbjudande eftersom vi kom så långt i den här processen. Det finns fler som är intresserade av den här platsen och vi jobbar vidare med det. Vi är redo för kommande förfrågningar. Läs gärna mer här: Skövde gick till final på första försöket (skovde.se)

Kostnadsanalys och kostnadsnyttoanalys är inte samma sak

När det gäller beslutet om att avveckla flygplatsen har våra politiker vägt värdet av flygplatsen på lång sikt mot värdet av större etableringar med de arbetstillfällen som de medför. Möjligheten till arbetstillfällen och att vara en del av den gröna industriella omställningen som sker nu har bedömts ha ett högre långsiktigt värde än flygplatsen. 

Det är svårt att uppskatta en total kostnadsnyttokalkyl för utvecklingen av ett helt nytt industriområde. Mot bakgrund av att flera konkreta etableringsförfrågningar har kommit in till kommunen de senaste åren finns det goda förhoppningar för området och ett stort intresse, särskilt inom fordonsindustrin. Ett nytt industriområde medför flera nya arbetstillfällen.

Om det hade blivit en motocross skola som det var tänkt tidigare ute vid flygplatsen, det avverkades skog m.m sedan blev det protester från de boende runt om och ni la ner de planerna. Om vi nu leker med tanken att det nu varit en skola där. Vart hade en etablering av batterifabriken då kunnat varit aktuell?

Det här är den plats som just nu är aktuell för större etableringar. Det är den enda plats av den här storleken som kan vara tillgänglig i närtid för den här typen av industrier som kräver mycket mark. Just nu finns inget alternativ till den.