Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 1/9

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 1/9.

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden ska revideras en gång per mandatperiod. De har nu setts över och justerats för att stämma överens med nya riktlinjer för föreningsbidrag som kommunfullmäktige har fastslagit.

Föreningsbidrag från socialnämnden kan ges till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper:

  • Verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  • Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation
  • Verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • Verksamhet för anhöriga som stödjer personer med funktionsnedsättningar eller långvarig sjukdom

 

Komplettering av socialnämndens delegationsordning

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har kompletterats med nya bestämmelser som gäller från och med 2022-07-01. De tillkommande bestämmelserna stärker barns bästa när vård enligt LVU upphör, Lex lilla hjärtat.

De nya bestämmelserna handlar om

  • uppföljning efter att LVU-vård avslutats
  • drogtest av vårdnadshavare/förälder inför umgänge
  • drogtest av vårdnadshavare inför prövning av vårdens upphörande.
  • Delegation för ovanstående beslut läggs på enhetschef.

 

Revidering av ersättare i AU och BU

Socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens behandlingsutskott bereder frågor till socialnämnden och fattar beslut i vissa frågor på delegation. Både arbetsutskottet och behandlingsutskottet består av tre av socialnämndens ledamöter. Arbetsutskottet hanterar både frågor av administrativ karaktär och frågor av mer övergripande och strategisk art, till skillnad från behandlingsutskottet som främst fattar beslut i individärenden. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Med anledning av att den nya ordföranden i socialnämnden tidigare var personlig ersättare till dåvarande ordföranden så behöver en ny personlig ersättare utses.

Socialnämnden beslutar att utse Ann-Charlotte Granfors (M) som ersättare för ordförande Lars-Ove Källman (M), Patrik Carlsson (KD) som ersättare för 1:e vice ordförande Gunvor Kvick (C) samt Carina Pettersson (S) och Lars Johansson (S) som ersättare för 2:e vice ordförande Anita Löfgren (S).