Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 3/11

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 3/11.

Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025

Socialnämnden beslutade i dag att godkänna upprättad verksamhetsplan 2023-2025 med internkontrollplan för 2023.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att ange inriktningen på nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål kommunfullmäktige fattat beslut om.

Yttrande över remiss gällande motion om att införa nollvision mot våld i nära relationer

En motion om nollvision mot våld i nära relationer har inkommit till kommunstyrelsen från Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

I motionen beskrivs omfattningen av våld i nära relation i riket och i Skövde och två förslag lämnas.

  • Skövde kommun inför en nollvision mot våld i nära relationer
  • En handlingsplan arbetas fram som visar hur kommunens alla verksamheter ska arbeta med nollvisionen


I motionen framkommer också att socialtjänsten ska bli än bättre på att sätta in insatser tidigt.

Socialnämnden är positiv till en nollvision mot våld i nära relationer, men anser att den kan införlivas i det folkhälsopolitiska programmet. Där framgår det att kommunen ska arbeta aktivt med att förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Varje nämnd och sektor tar sedan fram egna åtgärder som syftar till att nå målen i det folkhälsopolitiska programmet.

Socialnämnden arbetar tidigt och förebyggande inom flera områden och en ny socialtjänstlag kommer, som än mer betonar vikten av tidiga och förebyggande insatser. Samtliga medarbetare inom socialtjänsten utbildas i våld i nära relation, både vad gäller förebygga och upptäcka men också i hur agera vid våld i nära relation.

Socialnämnden har även en handlingsplan för nämndens arbete mot våld i nära relation som är beslutad av socialnämnden 2016.

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande folkhälso- och säkerhetsproblem precis som förslagsställarna skriver. Det omfattande problemet har gjort att det på nationell nivå under de senaste åren kommit ny lagstiftning inom området.

Socialnämnden är positiv till en nollvision mot våld i nära relationer, men anser att den kan införlivas i det folkhälsopolitiska programmet. Där framgår det att kommunen ska arbeta aktivt med att förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Varje nämnd och sektor tar sedan fram egna åtgärder som syftar till att nå målen i det folkhälsopolitiska programmet.

Socialnämnden beslutade att föreslå för kommunstyrelsen att besluta att motionen anses besvarad. Nämnden var inte enig i beslutet.

Remissyttrande - Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Socialnämnden föreslog i dag kommunstyrelsen att anta Sveriges kommuner och regioners (SKR, tidigare SKL) rekommendation om förlängd gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Kostnaden bör hanteras på samma sätt som under perioden 2020–2023.

Bakgrunden är att SKL:s styrelse 2018 beslutade att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Enligt beslutet gäller finansieringen för fyra år (2020–2023). SKR:s styrelse har beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för detta.

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i kommunen, per år.

Sveriges kommuner, staten och SKR har under lång tid samverkat för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till övervägande del har detta arbete tidigare finansierats inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKR. Medlen som tidigare var riktade statsbidrag utgörs numera av generellt statsbidrag, vilket innebär att kommunerna behöver bidra till finansieringen.

Socialnämnden anser att det är viktigt med en kunskapsbaserad socialtjänst. Genom en gemensam finansiering för ett samlat system för kunskapsstyrning ges respektive kommun förutsättningar att ta del av nationell kunskap och forskning.

Återrapportering sommarpeng 2022

Socialnämnden godkände i våras att ekonomiskt bistånd kan beviljas till sommaraktivitet för familjer som varit aktuella för försörjningsstöd i sex månader eller mer.

Totalt har 25 hushåll ansökt om och beviljats bistånd till en sommaraktivitet, fördelat på 34 vuxna och 68 barn. Det har varit en stor variation på vad biståndet har använts till. Samtliga familjer som har beviljats bistånd har redovisat för socialsekreterare vad det har använts till och hur det har varit för familjen. Ett antal hushåll valde att inte ansöka om sommaraktivitet av olika anledningar.

Kostnaden för aktiviteterna uppgår till totalt 16 100 kronor.