Sammanfattning från socialtjänsten 30/3

Här hittar du en sammanfattning från Socialnämndens möte den 30/3

 

 Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 2022

Socialnämnden beslutade att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för Barnahus Skaraborg 2022.

Barnahus Skaraborg är en verksamhet där polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott. Oftast handlar det om vålds- och sexualbrott i nära relation.

Ett samverkansavtal finns upprättat mellan Skaraborgs 15 kommuner, Åklagarkammaren i Skövde, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus genom Barn-och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och Barn-och ungdomsmediciska mottagningen. Sektor socialtjänst i Skövde fungerar enligt avtalet som värd för verksamheten.

Lokalfrågan för Barnahus har hanterats under året och resulterat i att verksamheten byter till nya lokaler fr o m april 2023. Den nya lokalen är centralt belägen på Kyrkogatan 11 i Skövde.

 

Kvalitetsberättelse 2022

Socialnämnden beslutade att godkänna kvalitetsberättelsen för 2022.

I socialtjänstlagen 3 kap 3 § framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten ska löpande utvecklas och säkras. Föreskriften ska tillämpas på verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

 

Yttrande revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier

Revisionen har granskat kommunens förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier som en del av revisionsplanen 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder och bolagsstyrelser har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier.

Socialnämnden beslutade att yttra sig i enlighet med förslaget.

Socialnämnden har ingen erinran mot de iakttagelser och rekommendationer som kommunens revisorer framför i granskningen. Socialnämnden kommer att följa de rekommendationer som tas fram av kommunstyrelsen.

 

Tillståndshandläggning alkohol och tobak

Socialnämnden beslutade att ingå avtal med Lidköpings kommun från 1 januari 2024 avseende alkohol- och tobakshandläggning. Socialnämnden beslutar att upphäva beslut som antogs 2022-12-08, § 71/22.

För några år sedan startade Lidköpings kommun ett samarbete med flera andra kommuner som innebär att flera kommuner köper tjänster kring alkoholhandläggning av Lidköpings kommun. Arbetet med alkoholhandläggning i Skövde kommun har organiserats på olika sätt inom socialtjänsten och sedan många år tillbaka har det funnits en handläggartjänst som är inriktad enbart mot alkoholhandläggning. Tjänsten är nu vakant och när frågan om rekrytering aktualiserades konstaterades att nuvarande organisering av arbetet med alkohol- och tobakshandläggning inte fungerar tillfredsställande.

 

Reviderad delegationsordning socialnämnden

Socialnämnden beslutade att anta delegationsordning enligt förslag daterat 2023-03-01. Socialnämnden beslutar att upphäva delegationsordning antagen 2023-01-04, § 2/23.

Bakgrund Socialnämndens delegationsordning antas vid ny mandatperiod och revideras regelbundet.

 

Yttrande Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja – slutbetänkande av samsjuklighetsutredningen

Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom yttrandet och översända det till kommunstyrelsen.

 Regeringen beslutade i juni 2020, att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

 Den genomgripande förändringen i reformen är bland annat att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Behandling för skadligt bruk och beroende ska också kunna ges samtidigt och samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.

 

Yttrande

En reform som tydliggör hälso-och sjukvårdens ansvar gällande skadligt bruk och beroende och som klart talar om att det ska ses som ett psykiatriskt tillstånd är positivt och nödvändigt. Reformen uttrycker också vikten och nödvändigheten av att annan psykiatrisk behandling ska kunna ges samtidigt under pågående beroende av olika substanser. Reformen kommer enligt socialnämndens bedömning att kunna göra stor skillnad för personer med samsjuklighet och även rädda liv.