Planerat VA-arbete på Tallstigen våren 2024

Skövde VA kommer mellan vecka 19 – vecka 24 2024 (preliminära start- och färdigställandetider) att byta ut och lägga om vattenledningen på Tallstigen. Arbetet kommer att utföras på entreprenad av Anläggningsgruppen.

Detta är en förberedelse inför kommande radhusbyggnation i området, vilket också innefattar att kommunen kommer anlägga belysning, fiber och fjärrvärme samt att gatan förlängs söderut med cirka 70 meter.

Ledningsarbetet kommer inte att direkt beröra fastigheterna i området, men vid några tillfällen under projektets gång kommer vattnet att stängas av för vissa fastigheter (oftast inte längre än ca 6 - 8 timmar per tillfälle). Information inför varje vattenavstängning kommer aviseras respektive fastighetsägare genom en lapp i brevlådan.

Framkomligheten på den berörda gatan, närliggande cykelbanor och promenadstråk kan komma att variera. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver samt respektera avspärrningarna. 

Fullständig asfalts- och markåterställning kommer ske när samtliga markarbeten i hela området är färdigställda.

Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!