Begränsar antalet besökare på Arenabadet

Under hösten 2022 och våren 2023 har provtagningar visat på något förhöjda halter av trikloraminer i Arenabadet i jämförelse mot riktvärdet. De förhöjda halterna är bland annat en konsekvens av för låga reningsflöden i bassängerna. Kommunen tar nu fram förslag till åtgärder av trikloraminer och reningsflöden.

Trikloraminer är en gas som finns i luften, med högst koncentration närmast vattenytan. Gasen bildas när svett och urin reagerar med klor och frigörs när vattnet rör mycket på sig, så som när många simmar, leker eller åker rutschkana. Trikloraminer kan ge upphov till irritation i luftvägar och ögon.

WHO:s rekommenderade värde är 0,5 mg/m3 och Folkhälsomyndigheten i Sverige införde 0,2 mg/m3 som ett eget riktvärde år 2021.

Värden i olika delar av Arenabadet

Landningen i vattenrutschkanan: 0,39 mg/m3
Upplevelsebadet: 0,26 mg/m3
Vildforsen: 0,16 mg/m3

Vid mätningen beror värdet på hur många badgäster som är i vattnet samtidigt.

- Utifrån resultaten behöver vi titta på om och hur det påverkar verksamheten, medarbetare och badgäster. Vi ligger under WHO:s rekommenderade värden, men lite över de svenska riktvärdena. Det är ingen fara för de allra flesta av våra badgäster, som vistas där mer sällan. Det ska givetvis vara en god kvalitet på vårt badvatten med värden som håller sig inom givna ramar. Hur vi bäst löser detta får vi titta på tillsammans med fastighetsavdelningen, säger fritidschef Per Karlsson.

Det här gör kommunen nu

Normala besök i badhuset, de som inte vistas där flera timmar varje dag, bedöms inte löpa någon risk av de något förhöjda värdena. Inte heller löper man någon risk i motionsbassängen. Riktvärdena är inte en absolut gräns som, om de över- eller underskrids, gör att människor blir sjuka. Risken för negativa hälsoeffekter ökar dock om riktvärdena inte efterlevs. Om provresultaten avviker från riktvärdena är det viktigt att man tar reda på orsakerna och åtgärdar dem. Det här gör kommunen nu:

  • Tar fram ett förslag till projektdirektiv för att åtgärda tekniska brister.
  • Från den 13 juni släpps 100 badgäster per badpass in (ca 3 pass/dag) in i Äventyrsdelen.
  • Träningsbassängen begränsas till 50 personer/timma. Kommunen för en dialog med simsällskapet.
  • I träningsbassängen tas kompletterande prover för trikloraminer i september när det är mer normal aktivitet där (just nu färre besökare än normalt varför värdena inte blir rättvisande).
  • Medarbetare erbjuds hälsoundersökning.

Vad är och vad beror trikloraminer på?

Var finns trikloraminer?

Hur mäts förekomsten av trikloraminer?

Vad innebär förhöjda värden av trikloraminer?

Vilka bassänger gäller det?

Hur påverkar trikloraminer människor som vistas på Arenabadet?

Varför luktar det klor i badhus?