Ny hyra för särskilt boende för äldre från 1 oktober

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun har beslutat om en ny modell för hyressättning på våra särskilda boenden för äldre. Den nya hyran gäller från den 1 oktober och ett informationsutskick är den 27 juni gjort till samtliga hyresgäster.

Syftet med den nya hyresmodellen är att få mer rättvisa hyror som är likvärdiga och enhetliga, oavsett vilket boende du bor på. Skövde kommun har förhandlat den nya hyresmodellen med Hyresgästföreningen sedan februari 2023. Förhandlingen har inte nått en överenskommelse och därför kliver nu Skövde kommun ur förhandlingen. För dig som hyresgäst betyder det att det i stället blir en individuell förhandling. Den 27 juni skickades ett informationbrev ut till samtliga hyresgäster särskilt boende för äldre med intruktioner kring denna process.

Frågor och svar

Varför har Skövde kommun beslutat om ny hyresmodell för särskilt boende för äldre?

Den hyresmodell som används idag har gällt sedan 2002. Över tid har principerna för hyressättning av lägenheter i särskilda boenden prövats och utvecklats i landets olika kommuner. Sektor vård och omsorg Skövde kommun har därför sett över hyresmo-dellen så att den bättre anpassas efter dagens förutsättningar. Syftet med den nya hy-resmodellen är att få mer rättvisa hyror som är likvärdiga och enligt enhetliga princi-per, oavsett vilket boende du bor på. Tidigare har hyresgäster på särskilt boende för äldre betalat olika mycket i hyra för likvärdiga lägenheter. Den nya modellen tar hän-syn till andra parametrar än vad den tidigare hyresmodellen gjort och det blir tydligt vad som ingår i hyran.

Vad innebär den nya hyresmodellen?

Den nya hyresmodellen utgår från en annan beräkningsmodell än den förra. I nya mo-dellen viktas ungefär samma faktorer som innan, till exempel lägenhetens storlek, läge, modernitet, gemensamma utrymmen, tillgång till närhet- och trygghetsfaktorer. Men faktorerna viktas på ett nytt sätt, vissa faktorer har större vikt och andra mindre.
Den nya hyresmodellen innebär en höjning av hyran för vissa och en sänkning för andra. Totalt (samtliga hyresgästers totala hyra jämfört med nuvarande) innebär den nya hyresmodellen en generell sänkning av hyresnivån med 0,47%.

Jag får högre hyra, varför?

Om du har fått en högre hyra så beror det på att din lägenhet värderats upp enligt den nya hyresmodellen. Se förklaring av modellen på ovanstående fråga. Om du vill ha information om hur beräkning för just din lägenhet är gjord, kontakta kontaktcenter på nummer nedan.

Görs detta för att Skövde kommun ska få högre hyresintäkter?

Nej. Syftet med den nya hyresmodellen är att få mer rättvisa hyror som är likvärdiga utifrån enhetliga principer, oavsett vilket boende du bor på. Totalt (samtliga hyresgäs-ters totala hyra jämfört med nuvarande) innebär den nya hyresmodellen en generell sänkning av hyresnivån med 0,47%. Det innebär att hyresintäkterna för Skövde kommun minskar, inte ökar.

Hur många får höjd hyra och hur mycket?

178 hyresgäster för höjd hyra. Spannet för höjning är från 50 till 815 kr per månad.

Hur många får sänkt hyra och hur mycket?

210 hyresgäster får sänkt hyra. Spannet för sänkning är från -21 kronor till -1281 per kronor per månad.

Omfattas alla boenden?

Alla boende utom vissa lägenheter på Ekedal som har presumtionshyra (lägenheter i byggnader som färdigställdes 2020). Dessa lägenheter har redan förhandlats och har fått höjning från 1 juli.

Från när gäller hyresändringen?

Om du godkänner din nya hyra träder hyresändringen i kraft 1 oktober, det innebär att sänkt/höjd hyra justeras på oktobers hyra. Om du inte godkänner din nya hyra kommer kommunen skicka in en ansökan till hyresnämnden för prövning. Hyresändringen gäller för nuvarande hyresgäster tidigast från 1 oktober. (I utskickat brev finns beskrivet hur du godkänner/motsätter dig din nya hyra).

Varför har Skövde kommun klivit ur förhandlingarna med Hyresgästföreningen?

Skövde kommun har förhandlat den nya hyresmodellen sedan i februari. Hyresgäst-föreningen vill ha en sänkning av hyrorna med 24 procent. Den nya hyresmodellen innebär en genomsnittlig sänkning med 0,47 procent vilket Skövde kommun anser rimligt då hyresutvecklingen hos allmännyttan på orten för vanliga hyresrätter med bruksvärdeshyra är en ökning med cirka 6,5 procent sedan kommunens senaste hyres-ändring 2021. Eftersom parterna står så långt från varandra har kommunen gjort be-dömningen att man står för långt från varandra för att komma vidare och har därför klivit ur förhandlingarna.

Får jag hela höjningen på en gång?

För att minska påverkan för de befintliga hyresgäster som får höjd hyra, har vård- och omsorgsnämnden beslutat att månadshyran årligen kommer att höjas stegvis med max 700 kronor per månad, utöver den årliga höjningen, tills den nya hyran är uppnådd.

Jag ska flytta in på särskilt boende men har inte skrivit kontrakt än. Gäller hyrestrappningen även för mig?

För att minska påverkan för de befintliga hyresgäster som får höjd hyra, har vård- och omsorgsnämnden beslutat att månadshyran kommer att höjas stegvis. Hyrestrapp-ningen gäller endast de hyresgäster som har kontrakt skrivet innan 27 juni 2023.

Vad händer om jag inte accepterar min nya hyra?

Om du inte accepterar din nya hyra behöver du bestrida den genom att fylla i den blan-kett du fått och skicka in. Sektor vård och omsorg skickar då ärendet till hyresnämnden som gör en prövning. Prövningen innebär att de gör en bruksvärdering där de tittar på vad som är en skälig hyra för den specifika lägenheten. (I utskickat brev finns beskrivet hur du godkänner/motsätter dig din nya hyra).

Finns det hyrestak eller andra bidrag jag kan söka om jag fått höjd hyra?

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ett hyrestak på just nu 7500 kronor per månad (beloppet är detsamma som beslutas av Pensionsmyndigheten om särskilt bo-stadstillägg). Det innebär att om din nya hyra överstiger 7500 kronor så kommer avdrag på överstigande summa att göras. Utöver det kan du som är ålderspensionär ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten (du som är under 65 år kan ha rätt till ersätt-ning från Försäkringskassan). Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension. När man ansöker om bostadstillägg prövas alltid samtidigt om man också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Kontakta kontaktcenter för mer information