Sektor vård och omsorgs ekonomiska resultat 2023

Verksamhetsberättelsen för sektor vård och omsorg visar ett resultat för 2023 på 14,7 miljoner kronor. Plusresultatet påverkas till stor del av de statsbidrag som förstärkt vår ekonomi under året.

Nämndernas verksamhetsberättelse är en rapportering för hela det föregående året. I rapporten redovisas bland annat det ekonomiska resultatet men även om vi nått upp till våra två mål.

Vårt ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för sektorn 2023 är 14,7 miljoner kronor. Även om det är ett plusresultat så beror det till stor del på de statsbidrag som delas ut. Statsbidrag är tillskott som inte är permanenta. Det innebär att de exempelvis inte går att använda till att anställa fler medarbetare. Statsbidragen har bland annat använts till:

  • Utbildningar och verksamhetsutveckling, bland annat äldreomsorgslyftet
  • Satsningar på arbetsmiljö, till exempel hälsoprojektet och kvoteringsprojektet
  • Inköp av möbler, medicinskåp och saltolås
  • Framtagning av arbetsgivarvarumärkesplattform och kampanj för sommarrekrytering

 

Resultatet är 11 miljoner kronor sämre än prognos. Detta beror på kostnader som inte var kända vid prognosen; extra semesterersättningar som blev dyrare än förväntat och verksamhetsövergången Skaraborgs läns sjukhem.

Resultatet dras också ner av personalkostnader som i hela sektorn överstiger budget. Detta beror på sjukfrånvaro och övertid men även kostnader som uppstår när vi erbjuder heltid som norm.
Våra externa placeringar (personer med beslut om gruppboende där vi själva inte kan verkställa på grund av brist på platser/lägenheter eller brukarens speciella behov) fortsätter att öka. Då dessa placeringar är kostsamma påverkar det vårt resultat.

Sammanfattningsvis har vi trots ett positivt resultat en del utmaningar framåt.

Vår måluppfyllelse

De två mål vård- och omsorgsnämnden satte 2023 var:

  1. Medborgarens behov ska utredas och insatser ska verkställas med god tillgänglighet
  2. Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i in-satsernas utformning och genomförande

Det första målet bedöms delvis uppfyllt, eftersom alla målvärden inte uppnås och vi har en brist på lägenheter inom bostad med särskild service.

Det andra målet bedöms även det delvis uppfyllt. Nämnden ser flera förbättringar, men alla målvärden har inte uppnåtts.

Våra utmaningar framåt

Våra största utmaningar framåt är kopplade till kompetensförsörjning och växande efterfrågan. Båda kommer av en demografi med allt fler äldre och färre i arbetsför ålder.