Skövde kommun tar ytterligare steg för att öka delaktighet i samhället för invånare med funktionsnedsättning

Skövde kommun arbetar aktivt för att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Som en del i detta arbete flyttas ansvaret för kultur- och fritidsaktiviteter för personer med insatsen bostad med särskild service från sektor vård och om-sorg till kulturavdelningen sektor medborgare och samhällsutveckling. Detta för att ar

Från den 1 juni kommer rollen fritidssamordnare i Skövde kommun flyttas från avdelning bostad med särskild service och daglig verksamhet inom sektor vård och omsorg till kultur-avdelningen- sektor medborgare och samhällsutveckling. I och med flytten ska arbetssättet kring aktiviteter för personer med boende med särskild service förändras, för att öka deras delaktighet i samhället. I stället för att fritidssamordnaren som nu, ordnar särskilda aktiviteter för målgruppen i egen regi, ges möjligheten att arbeta med hela samhällets utbud och brukarna får ta del av samhällets kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor.

Richard Norelius, avdelningschef bostad med särskild service och daglig verksamhet:
”Det är fantastiskt att vi får möjligheten att utveckla utbud och delaktighet för den här måLgruppen. Genom att nyttja våra kompetenser inom organisationen på bästa sätt, genom nya arbetssätt, möjliggörs på sikt ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen och en större tillgång för dem till samhällets utbud i stort.”

Fritidssamordnarens nya roll blir att ge stöd och kunskap till kultur- och fritidsavdelningarna för att anordna arrangemang och aktiviteter där målgruppen med funktionsnedsättningar kan vara inkluderad. Rollen kommer att ligga direkt under kulturchefen men jobba mot både kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Det nya arbetssättet möjliggör också att de individer med funktionsnedsättning som inte har insats hos kommunen där kultur- och fritidsaktiviteter ingår, får ett bättre aktivitetsutbud.

Christina Nettelbladh Malm, tf kulturchef:
”Vi är mycket glada över att få in den här kom-petensen till kultur- och fritidsavdelningarna, så att vi kan utveckla våra aktiviteter för den här målgruppen. Genom den kompetens och de erfarenheter fritidssamordnaren har, ser vi ökade möjligheter att nå denna målgrupp. Fler kan delta i våra aktiviteter och känna sig inkluderade och delaktiga.”

Den formella övergången sker 1 juni men redan inplanerade aktiviteter genomförs fram till och med augusti. Det nya arbetssättet påbörjas från 1 september.