Toppresultat för Skövde kommun i brukarundersökning

Brukarna inom LSS i grupp- och servicebostäder trivs väldigt bra, det visar den brukarundersökning som ligger till grund för årets KKiK-rapport (Kommuners kvalitet i korthet). Skövde kommun ligger bland de bästa i Sverige när det kommer till just trivsel på boendet och resultatet kan kopplas till det långsiktiga och strategiska arbete som gjorts.

Varje år görs en brukarundersökning där våra brukare inom LSS, som bor i våra på grupp- och servicebostäder, får svara på frågor kring kvalitén i verksamheten. Vissa av de mått som brukarundersökningen kartlägger plockas också in i KKiK, en kommunjämförande sammanställning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samman-ställer varje år. I årets KKiK-rapport framgår att Skövde kommun ligger i topp vad gäl-ler bland annat måttet Trivsel i grupp- och servicebostäder inom LSS.


Fredrik Lindberg som bor på en gruppbostad i Skövde instämmer i vad brukarundersökningen visar:

Jag tror att vi trivs så bra för att det är bra personal och tryggheten överlag”.

91 procent av våra brukare i grupp- och servicebostäder anger i år att de alltid trivs bra i hemmet. Medel bland Sveriges kommuner ligger på 81 procent.

Avdelningschef Margareta Fransson kopplar resultatet, som ökat stadigt de senaste åren, till det långsiktiga arbete med fokus på brukaren som gjorts i verksamheten tillsammans med chefer, medarbetare och verksamhetsutvecklarna:

Vi har genom medvetna arbetssätt arbetat strategiskt under flera år för att förbättra verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Vi har även gjort en kulturresa där brukaren med en självklarhet både deltar och är i fokus i allt förbättringsarbete. Att trivseln på boendena nu är så hög är en bekräftelse på att medarbetarna gör ett gott arbete i vardagen och att förbättringsarbetet verkligen gjort skillnad för dem vi finns till för.

Therese Svanberg, stödassistent på Skyttesledsvägens gruppbostad är stolt över att ar-beta i Skövde kommuns LSS-verksamhet och ser precis som Margareta Fransson en tydlig koppling till det utvecklingsarbete som verksamheten gjort:

Jag har jobbat i många år och det har hänt så mycket under de senaste åren. De boende är mer inkluderade över lag, de får utrymme och kan vara med på lika villkor som alla andra, de har mer inflytande i sina egna liv och mer hjälpmedel så att de blir bättre förstådda. På vårt boende har vi en underbar personalgrupp, hög ambitionsnivå, vi värnar om integritet, vi är lyhörda för önskemål, välorganiserade och har en fantastisk fritidssamordnade på våra grupp- och serviceboenden (Elin Nilsson) som ordnar mycket för brukarna.”

Bakgrund om brukarundersökningen

Undersökningen genomförs med ett anpassat enkätverktyg från Enkätfabriken på Ipads som SKR tagit fram nationellt med bildstöd, uppläsning och text. Svarsfrekvens var 73% på gruppbostad och 50% på servicebostad. Totalt 61%.
Mer information om brukarundersökningen

Brukarundersökning, funktionshinder SKR

Skövde kommuns resultat i KKiK