Bild på regndroppar mot vattenfylld mark

Skyfallskartering

Skövde kommun har tagit fram en skyfallskartering som visar potentiella riskområden för översvämningar i samband med ett skyfall.

Skyfallskarteringen har tagits fram med avseende på ett skyfall med återkomsttiden 100 år. För att ta hänsyn till framtidens klimat och förändrade nederbördstillfällen har en klimatfaktor* på 1,25 använts. Länk till kartan finns till höger och visar maximalt vattendjup.

Skyfall är ett fenomen med extremt mycket nederbörd som faller under en kort tid och ofta över en begränsad geografisk yta. Intensiteten i ett skyfall är ofta väldigt hög och volymen nederbörd som faller under ett sådant tillfälle är ofta större än vad som finns kapacitet för i befintliga ledningssystem som är avsedda att ta hand om dagvatten.

För att klassificera ett skyfall använts begreppet återkomsttid för att beskriva storleken på ett skyfallstillfälle. En återkomsttid är ett statistiskt begrepp för att återge sannolikheten att en händelse inträffar. Ett regn med 100 års återkomsttid inträffar således statistiskt sett en gång under 100 år.

*Klimatfaktor: De scenarion som är framtagna visar att klimatförändringarna i vår region kommer att generera en nederbördsökning med ca 25% i framtiden. För att anpassa de modellerade regnen till ett framtida klimat lägger man på en klimatfaktor med 1,25. På andra ställen kan man använda sig av andra klimatfaktorer.