Vårt ansvar för klimatanpassning

Kommunerna är nyckelaktörer när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att kommunen har ansvar för fysisk planering, VA-hantering, säkerhet, äldreomsorg med mera. Det är sektorer som påverkas av klimatförändringarna och där kommunerna har rådighet att agera.

Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarheter, genom ett långsiktigt och systematiskt arbete. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra så kommer alla kommuner i Sverige att påverkas av klimatförändringar. De klimatrelaterade skadorna, till exempel vid översvämningar, ökar redan nu.

I Skövde kommun har vi påbörjat arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan. Planen kommer att beskriva hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter.

Arbetet med klimatanpassningsplanen omfattar fyra områden:

- Tekniska försörjningssystem och infrastruktur
- Bebyggelse, anläggning
- Naturmiljö, areella näringar, turism, kulturarv
- Människors hälsa

Sårbarheter och tänkbara åtgärder för respektive område kommer att redovisas i planen.

Datum