Växthuseffekten påverkar klimatet i Skövde

Våra utsläpp av växthusgaser kommer att fortsätta påverka jordens klimatsystem under lång tid framöver. Enligt FN:s internationella klimatpanels senaste syntesrapport har vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.

SMHI:s regionala klimatanalys för Västra Götalands län visar att:

- Årsmedeltemperaturen beräknas öka med 3-5 grader till slutet av seklet
- Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar och antalet varma dagar blir fler
- Årsmedelvärde på 18 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet, vilket kan innebära längre och fler värmeböljor
- Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 procent. Nederbörden ökar mest vintertid
- Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 10-20 procent
- Totala årstillrinningen med 5-15 procent vid mitten av seklet. Den procentuellt största ökningen sker vintertid
- Högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit
- Längre säsong med lägre flöden under sommaren
- Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 5-15 dagar till 20-50 dagar

Beskrivningen baseras på medelförhållanden men det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

Datum