Energi- och klimatplan 2021-2030

Skövde kommun har tagit fram en energi- och klimatplan som gäller fram till år 2030. Den innehåller målbilder och delmål som vi ska nå och beskriver hur vi ska arbeta för att nå dem.

Jordens klimat blir allt varmare. Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Mätningar visar att sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med i närheten av en grad. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter, vilket får konsekvenser för hur vi lever och bor (Naturvårdsverket, 2020).

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader (Naturvårdsverket, 2020).

Medeltemperaturen i jordens atmosfär har hittills ökat med mer än en grad sedan förindustriell tid och effekterna av temperaturökningen märks redan. De åtaganden som hittills gjorts inom Parisavtalet beräknas begränsa uppvärmningen till 3,2 grader (United Nations Environment Programme, 2019). 

Skövde kommuns målbild

Skövde kommun har en strävan att genom energi- och klimatplanen som vägvisare arbeta för att göra ett så litet fotavtryck på klimatet som möjligt. Målbilden är att Skövde som geografiskt område ska ha ett klimatavtryck som är noll år 2045. Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030. Den nya Energi- och klimatplanen innehåller både redovisningar av direkta utsläpp och indirekta utsläpp från konsumtion​ - till skillnad från den gamla planen som endast redovisade direkta ustläpp.

Just nu arbetas det med att ta fram en åtgärdskatalog och färdplan som beskriver Skövdes koldioxidbudget, exakt vad vi ska göra och när det ska ske.