Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag för, och tillhör, ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan. Syftet är att tydliggöra de konsekvenser för miljön som översiktsplanens genomförande kan förväntas medföra.

Sammanfattningsvis är bedömningen att översiktsplanen är mer fördelaktig än nollalternativet. Översiktsplanen är mer fördelaktig bland annat avseende miljö- och klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser.