Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet för Skövde kommun är ett mycket viktigt underlag vid arbetet för att skydda natur och i kommunens fysiska planering.

Enligt den svenska samlade miljölagstiftningen i Miljöbalken ska hänsyn tas till naturvärden vid pågående, och vid förändring av, markanvändning.

Naturvårdsprogrammet underlättar planering och utveckling inom Skövde kommun och uppmärksammar tydligt de naturvärden som finns. Innehållet i Naturvårdsprogrammet är bland annat baserat på ängs- och hagmarksinventering, lövskogsinventering, grusinventering, våtmarksinventering och nyckelbiotopsinventering i skogsmark.