Miljömål

Enligt de 15 miljömål som riksdagen antog våren 1999 ska vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta. Numera finns även ett 16:e mål, nämligen ett rikt växt- och djurliv. De 16 miljömålen beskriver det ekologiskt hållbara Sverige och ska uppnås inom en generation. Vad gör Skövde kommun för att målen ska nås?

Skövde har en lång tradition om att värna om vår naturmiljö och ser regelbundet över rutiner och verksamheter för att se om vi kan minska miljöbelastningen. Kommunen har bland annat drivit flera olika miljöprojekt inom det Lokala investeringsprogrammet, infört en strategi för miljöanpassad upphandling, förbättrat kvävereningen på renings- verket, byggt vassbäddar som tar hand om slam från reningsverket och mycket mer.
 

Hur mycket tål Sveriges miljö?

Så skulle man kunna beskriva vad de 16 miljömålen handlar om. Eller snarare: vilket tillstånd vill vi att Sveriges miljö ska ha? Målen beskriver klimatpåverkan, luft, försurning, vattenkvalitet, giftspridning, odlingslandskap, våtmarker, skogar, vår närmiljö och rikt växt- och djurliv. Vill du veta mer om miljömålen tar du kontakt med vår miljösamordnare eller går in på miljömålsportalen.
 

Miljökvalitetsmålens syfte

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna