Nästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att detaljplanen måste ändras och det arbetet pågår just nu. Samrådet startade igår, den 19 januari.

— När vi tar fram en ny detaljplan genomför vi ett så kallat samråd, säger Magnus Blombergsson, planchef i Skövde kommun. Samråd är till för att alla ska få ställa frågor och ge kommentarer om förslaget till detaljplan.

En detaljplan tas fram för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både om det ska byggas nytt och om något ska skyddas – som naturvärden. I fallet med Skövde flygplats (Locketorp är det formella namnet) så handlar det om att områdets detaljplan ska göras om i enlighet med det beslut som fattades i kommunfullmäktige, för storskalig verksamhet.

— Ett samråd ger alla tillfälle att fråga om och kommentera själva planförslaget. Svaren används för att förbättra förslaget, som sedan ställs ut offentligt en andra gång, säger Magnus Blombergsson. Några utredningar är av naturliga skäl inte klara utan kommer med till nästa offentliga utställning. Vårens ankomst styr nämligen hur fåglar och grodor beter sig i skogen på planområdet.

Så här går det till

Samrådet inleddes onsdag den 19 januari och pågår fram till och med den 10 februari. Under den tiden är man välkommen med information och frågor om detaljplanen. Man kan läsa mer om hur man ska gå till väga här: Detaljplan för Locketorp (skovde.se) Enklast är att mejla in kommentarer till samhallsbyggnad@skovde.se Märk mejl/brev med PLAN.2021.22.

Bakgrund

I september 2021 fattade kommunfullmäktige i Skövde kommun beslut om att avveckla Skövde flygplats för att ställa om marken till verksamhetsmark. Syftet med omställningen är att kunna erbjuda mark till större industrietableringar och därmed skapa förutsättningar för tusentals nya arbetstillfällen och en hållbar utveckling mot framtidens gröna industri. Skövde har idag brist på mark för storskaliga etableringar. Syftet är att ha en detaljplan klar så att Skövde är förberedda den dag en större etablering blir aktuell. I dagsläget för Skövde kommun samtal med Volvo Cars och Northvolt om etableringen av en eventuell batterifabrik, men inget är klart kring detta ännu.

Läs mer här.