Detaljplan för Locketorp

Detaljplanen fanns utställd för granskning från 25 maj till 23 juni 2022.

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige den 31 oktober 2022. Antagandet överklagades och ärendet avgörs av Mark- och miljödomstolen.

Planområdet är beläget öster om väg 200, ca 10 km nordost om Skövde centrum. Ulvåker och Fjället ligger väster om planområdet, Knista ligger söder om planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för industri med tillhörande funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Locketorp är överklagad.

 

Skede

 

Antagna handlingar (handlingar i PDF-format):

Plankarta
Plankarta för utskrift
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Yttrande om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga C - Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga D - PM Arkeologisk undersökning
Bilaga E - Miljöteknisk markundersökning
Bilaga F - Geoteknisk undersökning
Bilaga G - Naturvärdesinventering
Bilaga H - Trafikutredning
Bilaga I - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga J - Förberedande åtgärdsutredning
Bilaga K - MUR Geoteknik
Bilaga L - PM Buller
Bilaga M - PM Luftkvalitet
Bilaga N - PFAS-sanering
Bilaga O - Arkeologisk utredning steg 2
Bilaga P - Fågelinventering

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan