Översiktsplan 2040

ÖP 2040 - Nästa steg för kommunens översiktsplan

Att ta fram en kommuntäckande översiktsplan tar lång tid.

Under samrådet var det 50 medborgare som skickade in formella synpunkter och idéer. Förutom medborgare var det 45 myndigheter, föreningar, företag och grannkommuner som också lämnade synpunkter. Det som händer nu är att kommunen går igen alla synpunkter och ser vad som är möjligt att justera i förslaget till ny översiktsplan.

Nästa steg i processen är att redovisa det omarbetade förslaget för de som är ansvariga på kommunen. Den beredningsprocessen pågår under hösten 2023 och avslutas med att kommunstyrelsen fattar beslut om granskning. Efter det visas förslaget i en granskningsutställning tillsammans med samrådsredogörelsen som är en sammanställning av alla inkomna yttranden och svar på dessa. De som skickat in synpunkter får ingen separat återkoppling utan det är i den här redogörelsen som det går att ta del av materialet.

Läs mer om processen här: www.skovde.se/oversiktsplan