Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

Skövde kommuns översiktsplan består av de tre dokumenten ÖP2025, Centrala Skövde – fördjupning av översiktsplanen samt Skövde Vindkraftsplan.

Just nu håller Skövde kommun på att ta fram en ny översiktsplan som kommer gälla fram till 2040.

Aktualitetsprövning

En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att översiktsplanen är fortsatt aktuell som underlag vid planering och beslut i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.