Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2040. Tills att den antas gäller ÖP 2025.

ÖP 2040 - samråd avslutat
Samrådet är avslutat och nu sammanställs alla synpunkter i det som kallas samrådsredogörelse. Med utgångspunkt från den sammanställningen justeras därefter förslaget där det är rimligt. Under arbetets gång stäms det nya förslaget av med politiken innan beslut om granskning sker i december. Efter det visas förslaget upp i granskningen och då är det återigen möjligt att lämna synpunkter.

Stort tack till alla som bidragit i arbetet och lämnat in synpunkter!

Läs mer om ÖP 2040 här

Det är fortfarande möjligt att ta del av samrådsförslaget i sin helhet.
Digital översiktsplan (samrådsförslag) - klicka här 

ÖP 2025
Vill du veta mer om den gällande översiktsplanen – läs här