Sammanträdestider

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Stadshuset. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. För förtroendevalda är det alltid tiden i Outlook som gäller.

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG)

Bygglovsnämnden (BLN)

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Servicenämnden (SEN)

Socialnämnden (SON)

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Beredning medborgare och folkhälsa (BMF)

Beredning Samhällsbyggnad (BSB)