Skövdeborna är nöjda med att leva och bo i Skövde kommun

Under hösten har SCB (Statistiska centralbyrån) genomfört en medborgarundersökning i Skövde på uppdrag av Skövde kommun. I undersökningen har kommunens invånare fått tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Nu är undersökningen klar och resultatet har presenterats.

Resultatet visar att medborgarna är nöjda med att leva och bo i kommunen. Av årets undersökning framgår att 95 procent av respondenterna tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på och 85 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett ganska eller mycket bra sätt.

Några områden som de svarande ger gott betyg, bättre än riket, är bland annat inom bibliotek, kulturliv och mötesplatser, lokala arbets- och utbildningsmöjligheter och trygghet i samhället.

Inom flera områden är Skövde kommuns resultat ungefär i nivå med rikets, exempelvis inom samhällsservice, bemötande, information och inflytande och resor och kommunikationer. Även inom området förtroende är resultatet i nivå med riket, men med låga resultat. Exempelvis tycker endast 23 procent att det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen.

- Det är väldigt positivt och ett fint betyg från medborgarna att vi har ett så bra resultat som helhet och ett kvitto på att de är nöjda med att leva och bo här. När det gäller transparensen i hur politiska beslut fattas så behöver vi bli tyd-ligare med hur vi arbetar. Till exempel publiceras alltid alla protokoll från nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på kommunens webbplats, säger Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Senast undersökningen genomfördes i kommunen var 2021. Medborgarundersök-ningen är en attitydundersökning och bör ses tillsammans med andra undersökningar för att få en helhetsbild av hur medborgarna ser på kommunen och den kommunala servicen.

Om undersökningen

SCB erbjuder kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning två gånger per år, vår och höst. Denna gång har 1 200 Skövdebor från 18 år och uppåt slumpvis valts ut och ombetts att besvara undersökningen. 38 procent av dem har svarat.