Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem har regeringen beslutat att barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas omsorg. Omsorg erbjuds genom förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd om vilka vårdnadshavare och därmed barn det gäller.

Vem har rätt till omsorg?

Du har bara rätt till omsorg om du inte själv kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Du bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte vara barnvakt i dessa tider.
Om det finns två vårdnadshavare men bara en som har ett samhällsviktigt yrke är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

De vårdnadshavare vars barn inte har plats på fritidshem eller förskola kan ändå ansöka om plats i omsorg. Detta gäller endast om verksamheterna stänger och vårdnadshavaren har ett samhällsviktigt yrke.

Får barn med behov av särskilt stöd omsorg?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem kommer Skövde kommun även att erbjuda omsorg för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller om stödet endast kan erbjudas i förskola och i fritidshem.

Hur vet jag om jag har ett samhällsviktigt yrke?

Som vårdnadshavare ska du prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du har ett samhällsviktigt yrke och därmed behöver omsorg.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s föreskrift och allmänna råd göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en tillräcklig nivå.

Detta gäller alltså om stängning av förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet blir aktuellt.

Hur anmäler jag mitt behov av omsorg till kommunen?

Om din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att du har ett samhällsviktigt yrke eller om du har barn i behov av särskilt stöd, ska du anmäla ditt behov av omsorg till din hemkommun eller huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska verksamhet det gäller. (Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal förskola eller skola och till exempel skolans styrelse om det är en fristående förskola eller skola).

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg. Detta görs med ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om ett beslut om stängning fattas. Informationen kommer då att finnas på Skövde kommuns hemsida www.skovde.se och i lärplattformen Vklass. Du som vårdnadshavare kan alltså inte anmäla behov av omsorg eller lämna intyg i förväg.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktiga verksamheter är verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Eller sådana som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. De bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.
Regeringen har pekat ut 12 samhällssektorer där samhällsviktig verksamhet finns:

• Energiförsörjning
• Finansiella tjänster
• Handel och industri
• Hälso-och sjukvård samt omsorg
• Information och kommunikation
• Kommunalteknisk försörjning
• Livsmedel
• Militärt försvar
• Offentlig förvaltning
• Skydd och säkerhet
• Socialförsäkringar
• Transport 

Här hittar du beskrivningar och exempel på vilka verksamheter som är samhällsviktiga inom dessa sektorer: www.msb.se/foreskriftomsorg

Kan jag få ersättning om förskola och skola stängs ner och jag måste vara hemma med mitt barn?

Från och med den 25 april kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola och/eller skola ska stängas. Det gäller
• på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
• när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
• när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Frågor om vad som gäller vid skolstängning:
Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Frågor om vad samhällsviktig verksamhet är och ”Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/foreskriftomsorg
E-post: samhallsviktigverksamhet@msb

Frågor om vad som gäller vid ersättning:
Försäkringskassans webbplats.

Datum