Barn som misstänks fara illa 


Orosanmälan ska göras om ett barn misstänks utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.   

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen, om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa

   1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
   2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 
   3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 
   4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.  

Orosanmälan till socialtjänsten kan vara skriftlig eller muntlig och ska göras direkt när oro uppstår. Om oro senare kvarstår ska en ny orosanmälan lämnas till socialtjänsten. Det underlättar för socialtjänstens bedömning om anmälan innehåller uppgifter om vilket barn det gäller och konkreta uppgifter om vad som föranleder anmälan. Om barnet flyttar till en annan kommun i Sverige är det den nya kommunen som anmälan görs till.   

Efter att en anmälan är gjord kan man som anmälare behöva fundera över vilken information som kan eller bör lämnas till barnet och barnets vårdnadshavare. Vid hedersrelaterat förtryck och våld finns det risk att barnet far illa om information om anmälan lämnas till vårdnadshavare. Råder det osäkerhet kring vilken information anmälaren kan lämna till familjen går det alltid att vända sig till socialtjänsten och fråga. 

Kom ihåg att det kan vara aktuellt med en anmälan till polisen också.   

För mer information (samt källa till ovanstående) se: Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (socialstyrelsen.se) 
Datum