Bortförd? 


Om någon försvinner från ett familjehem eller annan plats bör personen anmälas försvunnen hos Polismyndigheten. Om du tänker att ärendet är hedersrelaterat behöver det också framgå i kontakten med polisen i samband med att anmälan upprättas. Det möjliggör exempelvis eftersökning, efterlysning och internationell efterlysning. 
 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten ska arbeta för att skydda och stödja barn och till viss del vuxna, även de som är bortförda och kvarhållna utomlands samt har sin hemvist i Sverige. Socialtjänsten behöver ta ställning till om beslut ska fattas om omedelbart omhändertagande (6 § LVU) om personen är ett barn, om ekonomiskt bistånd behövs för exempelvis vistelsekostnader eller hemresa samt vilket stöd och skydd personen behöver vid hemkomst. Socialtjänsten behöver även skydda och stödja de personer som fyllt 18 år under tiden som de är bortförda och kvarhållna. Socialtjänsten har färre möjligheter att hjälpa vuxna personer som är ofrivilligt bortförda. Det är viktigt att involvera Utrikesdepartementet oavsett ålder på den bortförda personen.  

 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten kan utreda människorov för personer som av någon annan blivit bortförd eller inspärrad med avsikt att skadas, utpressas eller liknande. Det är även förbjudet att planera något sådant. Polisen har också möjlighet att arbeta med personsäkerhet. 

 

Utrikesdepartementet (UD) 

Myndighetspersoner och privatpersoner kan kontakta UDs sektion för familjekonfliktsfrågor om någon är bortförd. Den som är utomlands kan också kontakta en svensk ambassad, konsulat eller UD för rådgivning. UD kan undersöka förutsättningarna för att den utsatte ska kunna lämna det landet som den befinner sig i. 

 

Migrationsverket 

Migrationsverket kan involveras i ärenden när barn exempelvis saknar svenskt medborgarskap. 

 

Migrationsverket kan behöva utfärda provisoriska främlingspass för enkelresor till Sverige, avseende barn som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det kan ske utan vårdnadshavares medgivande.  Om barnet befinner sig i sitt hemland kan Migrationsverket inte göra ett sådant passyttrande. 

 

Ekonomiska ersättningar 

Myndigheter är skyldiga att informera varandra om de har anledning att anta att någon felaktigt tagit emot en utbetalning från välfärdssystemet. Exempelvis Försäkringskassan, CSN, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller A-kassan. På så sätt kan myndigheter försöka få familjer att återvända till Sverige.  

 

Skolan 

Om en skola får reda på att en elev blivit bortförd är det viktigt att elevens hemkommun underrättas. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång på grund av att vårdnadshavaren har brustit i sitt ansvar får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 

 

Konventioner 

Om landet där barnet befinner sig är anslutet till vissa internationella regelverk finns det större möjligheter för svenska myndigheter att få hjälp med att kontakta, skydda och återföra barnet. Samarbetet styrs huvudsakligen av två internationella regelverk: Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention om skydd för barn.  

 

Om ett barn under 16 år som vårdas enligt LVU har förts bort eller hålls kvar i utlandet kan socialtjänsten vända sig till UD med en ansökan om återförande i enlighet med 1980 års Haagkonvention. Det kan ske under förutsättning att konventionen gäller mellan Sverige och vistelselandet. Syftet med konventionen är att barnet så snabbt som möjligt ska föras tillbaka till det land där det har sin hemvist. 

 

Datum