Stöd i arbetet

Vet du inte hur du ska prata med en hedersutsatt person eller behöver du vägledande dokument? Då har du hittat rätt! Här finns dokument som förhoppningsvis ska hjälpa dig i ditt arbete. 

Vägledningsdokument


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 

  


Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldighet att se och hjälpa utsatta 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Handboken innehåller lagstiftning, information om hedersrelaterat förtryck och våld, vad yrkesverksamma ska tänka på och agera i mötet med hedersutsatta personer samt i sin handläggning av hedersärenden.

Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) Skolans ansvar och möjligheter 


Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter 

Skolverket har publicerat ett stödmaterial kring skolans ansvar och möjligheter gällande hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet med materialet är att ge stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat förtryck och våld. Stödmaterialet riktar sig till rektor, som har ett särskilt ansvar, men även till lärare och personal inom elevhälsan. 

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter - Skolverket 

 

Stärkt systematiskt arbete i skolan och förskolan 


Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld inom skolväsendet, inklusive förskolan. Arbetet ska utgå från kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper. Den här rapporten redogör för de insatser som Skolverket har genomfört inom ramen för uppdraget, som tagits fram i samråd med aktörer med kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld.  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=9134 Samtalsstöd 


Origomodellen 

Origo, Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, har skapat en samtalsmodell som de kallar Origomodellen. I Origomodellen finns tips och stöd på hur du som professionell kan prata med någon som är hedersutsatt.  

Origomodellen. Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext (stockholm.se) 

 

 

Killars röster 

Killars röster har material som kan användas tillsammans med killar som lever i en hederskontext. Det finns en poddserie med animerade filmklipp som heter Josefs dilemma. Josef känner sig begränsad av familjen, men också av samhället. Poddserien  kan användas som diskussionsunderlag. Det går också se filmer om hur det kan vara att växa upp som kille med de möjligheter och utmaningar det innebär. Det finns också korta berättelser (under fliken "Boken") som går att lyssna på eller läsa, från unga killar som lever med hedersnormer. 

Killars RösterHomepage - Killars Röster (killarsroster.se) I undervisningen 


Alla barn har samma rättigheter 

Författarna Sandra Pilemalm och Susanna Udvardi har skrivit en bok som stöd för pedagoger i sin undervisning avseende hedersrelaterat förtryck och våld till följd av att kursplanerna i samhällskunskap och historia reviderades för årskurserna 7-9. En uppföljare förväntas publiceras till våren 2024, då lagstiftning har förändrats sedan bokens första upplaga publicerades. Till boken finns ett gratis nedladdningsbart material som går att använda sig av i utbildningssyfte.  

Alla barn har samma rättigheter | Gothia Kompetens Fördjupning 


Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se)Förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext

Devin Rexvid har gjort en studie kring förskolans möte med mödrar med bakgrund i en hederskontext. Studiens övergripande syfte är att få kunskaper om den svenska integrationspolitiken utifrån förskolepersonals möten med immigrerade mödrar som har sin bakgrund i en hederskontext. 

Förskolans möte med hederskulturen | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)