Stöd i arbetet

Vet du inte hur du ska prata med en hedersutsatt person eller behöver du vägledande dokument? Då har du hittat rätt! Här finns dokument som förhoppningsvis ska hjälpa dig i ditt arbete. 

Vägledningsdokument 


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldighet att se och hjälpa utsatta 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Handboken innehåller lagstiftning, information om hedersrelaterat förtryck och våld, vad yrkesverksamma ska tänka på och agera i mötet med hedersutsatta personer samt i sin handläggning av hedersärenden.  

Hedersrelaterat våld och förtryck - Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

 

 

Borås Stads Handbok 

Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck har arbetats fram under ledning av Arbetslivsförvaltningen med stöd av Centrum för kunskap och säkerhet, i syfte att bekämpa, förebygga och förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Borås Stad. Handboken innehåller en blandning av information om hedersrelaterat förtryck och våld, lagstiftning, frågor som kan ställas till den hedersutsatta samt råd och tips till dig som yrkesverksam. 
 

Våga fråga, Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck (boras.se) 


Samtalsstöd 


Origomodellen 

Origo, Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, har skapat en samtalsmodell som de kallar Origomodellen. I Origomodellen finns tips och stöd på hur du som professionell kan prata med någon som är hedersutsatt.  

Origomodellen. Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext (stockholm.se) 

 

 

Kvinnlig könsstympning - ett samtalsstöd för socialtjänsten 

Socialstyrelsen har tagit fram ett samtalsstöd för den som arbetar inom socialtjänsten och möter eller kan komma att möta, flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning eller riskerar könsstympas. Stödet består av flera delar: lagstiftning, kunskap om kvinnlig könsstympning, socialtjänstens roll och bemötande. Stödet avslutas med exempel på frågor som kan ställas i mötet med flickor, kvinnor och föräldrar inom ramen för socialtjänstens verksamheter. 

Kvinnlig könsstympning – ett samtalsstöd för socialtjänsten (socialstyrelsen.se) 


Fördjupning 


Bära eller brista 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag samlat in erfarenheter från dem som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. I deras analys av intervjumaterialet framkommer det att socialtjänstens stöd- och vårdkedja innehåller flera svaga länkar och problemområden. För den som inte har tid att läsa hela rapporten rekommenderas ändå att läsa sammanfattningarna. 

Bära eller brista (vardanalys.se) 

 

 

Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se) 

 

 

Ensammast i rymden 

TRIS har försökt belysa den komplexitet som socialtjänst och övriga aktörer står inför när de försöker ge stöd och skydd till gruppen hedersvåldsutsatta barn och unga som inte har uppehållstillstånd i Sverige.  

Ensammast i rymden - om barn och unga i en asylprocess som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck - yrkesverksammas erfarenheter — TRIS